Enikonu Her Konu

Yasama, Yürütme ve Yargıda Çoğulculuk ve Çoğunlukçuluk Uygulamaları

Demokrasi, Abraham Lincoln’ün tabiri ile “halkın, halk tarafından halk için yönetilmesi”dir[1] ve bu yönetimin de, “iktidar”ı tecezzi şekli esas alınan  Montesquieu’den beri -asla diktatoryaya dönüşmesin diye- yasama, yürütme ve yargı şeklinde üçe ayrılması bir genel kabul halini almıştır.

Demokrasiyi oluşturan bu erklerde meşruiyetin kaynağı halkın temsili önemlidir ki buna demokratik meşruiyet denir; erkin demokratik meşruiyetini, oluşumunun ne kadarının halk tarafından ve doğrudan yapıldığı belirler. Demokratik meşruiyet için demokrasinin erklerinden her birine, halkın, mümkün olduğu kadar doğrudan seçimlerle temsilci/üye belirlemesi gerekir. Demokratik meşruiyet adına temsil mekanizması kurulurken hangi erkte nasıl bir sistem uygulanacağı problemi ortaya çıkar. Demokratik meşruiyet adına temsilde, temelde iki demokratik model vardır: (1) Adına çoğulculuk (pluralizm) dediğimiz, herhangi bir konu veya oluşumda çeşitliliğin ve buna bağlı olarak birçok görüşün/unsurun tesir ve temsilini esas alan temsil mekanizması ve (2) adına çoğunlukçuluk (majoriteryanizm) dediğimiz, sadece çoğunluktaki görüşün oluşumda var olması diğerlerin temsil edilmemesini esas alan temsil mekanizmasıdır. Günümüzde temsil mekanizmalarında tercih edilen yönteme göre demokrasiler “çoğunlukçu demokrasi” veya “çoğulcu demokrasi” şeklinde adlandırılmaktadır. Halbuki gerçek bir demokraside çoğunlukçuluk veya çoğulculuk, bir bütün olarak demokrasinin/demokratik yapının değil, demokratik erklerin vasıfları ve sıfatları olabilir. Çoğulculuk ve çoğunlukçuluk prensiplerinden her biri, demokrasinin üç erkinin demokratik meşruiyet doğrultusunda oluşumunda, yani halkın demokratik erklerde temsilinde ayrı ayrı uygulanması gereken temsil mekanizmalarıdır. İşte tam bu noktada soru hangi erkte hangi temsil mekanizmasının uygulanacağı/uygulanması gerekliliğidir. Bu soruya demokrasinin doğası ile uyumlu ve sağlıklı bir cevabı tespit edebilmek ve ortaya koyabilmek için, her bir erkin demokratik düzen içindeki var oluş amacını, tarifini bilmek gerekmektedir.

Gerekçelerini hemen peşinden açıklamak şartı ile, sonda söyleyeceğim hükmü başta söylemek isterim: Demokrasinin üç erkinden yasama ve yargı erklerinin oluşumunda çoğulculuk; yürütme erkinin oluşumunda ise çoğunlukçuluk prensipleri birer temsil mekanizması olarak uygulanmalıdır.

Gerekçelerine gelince…

Yasama, “Genel, soyut, objektif ve sürekli nitelikte kurallar koyma” [2] anlamında yasa yapma, yasa koyma, yasa değiştirme, yasa kaldırma ve denetleme yapma görevi bulunan demokratik erktir. Bunun için de beraber bir arada yaşama iradesi göstererek bir arada yaşayan ve kavramının doğası gereği heterojen insan topluluğundan oluşan toplumun tümü üzerinde geçerli olacak yasaların, toplumun en geniş ve  alabildiğine çeşitli heterojen bileşenlerinin katılımı ve temsili ile hazırlanması gerekir. Bu çeşitliliğin yasama erkinin doğası gereği oluşumuna yansıması gereği, aynı zamanda bir temsil mekanizması olarak çoğulculuğu elzem ve kaçınılmaz kılar. Çünkü erkin oluşumunda gerekli ve şart olan  çeşitlilik ancak çoğulcu bir temsil mekanizmasının uygulanması ile mümkündür. Çoğulculuk yerine çoğunlukçu bir temsil mekanizmasını yasama organının oluşumunda uyguladığımızda ise, yasama erkinin var oluş amacı ve işlevlerinin aksine, çeşitliliğin sağlanamadığı ve dolayısı ile amacın ve demokratik meşruiyetin sakatlandığı bir yasama erki ortaya çıkar. Toplumun heterojen bileşenleri yasama erkinde gereği gibi temsil edilemedikleri için kendilerini dolaylı ya da doğrudan ilgilendiren yasama faaliyetlerine, temsil ve müzakere süreçlerine katılamayacaklardır. Böylesi bir yasama erkinin, erkin demokratik amacına ters düştüğü gerçeği bir tarafa, gereken temsil mekanizması ile oluşmadığı için demokratik meşruiyetine de halel gelmiş olacağı açıktır.

Yargı, yasama organı tarafından yapılan yasalara göre, tarafsız ve bağımsız mahkemelerce “bir olay veya olgunun doğuşuna etken olan sebeplerin de göz önünde bulundurularak değerlendirilmesi sonucu verilen karar”ı[3] ortaya koyma ve yasama ve yürütme erklerinin hukuki denetimini yapma yetkisi olan erktir. Bu yönüyle bazen insanlar hakkında geri dönüşü ve telafisi olmayan hayati kararlar verme yetkisi de olan bir erktir. Tek sesli, tek görüşlü olması durumunda verilen kararın sıhhati tartışmalıdır. Bunun içindir ki pek çok hukuk sisteminde idam cezaları en az üç kişilik bir mahkeme heyetinin oybirliği ile verilir. Hukuki kararı alan hakimler heyetinin -heyet içinde sayısal ağırlığı teşkil etmesine müsaade edilmeksizin- farklı kaynaklardan ve dünya görüşlerinden gelen üyelerden oluşması, verilen kararın isabet yüzdesini ve sıhhatini arttırır.

Birbirine benzemez hakimlerin verdiği kararın sıhhati, çoğunlukçuluk yöntemi ile seçilmiş, birbirine benzeyen, üstelik bayağı benzeyen hakimler heyetinin verdiği kararın sıhhatinden çok daha fazladır. Mantık basit: sayısal ağırlığı ve üstünlüğü kimsenin veya hiçbir fikri grubun tek başına sağlayamadığı çok sesli bir yapıda, salt çoğunluk şartına uyularak verilmiş bir karar mı daha sağlıklı olur, yoksa bütün üyelerin veya üyelerin çoğunun birbirine benzediği, sayısal ağırlık veya üstünlüğü bir zümrenin tek başına sağladığı tek sesli bir yapıda verilmiş bir karar mı?

Hiç şüphesiz, sayısal ağırlığı ve üstünlüğü kimsenin veya hiçbir fikri grubun tek başına sağlayamadığı çok sesli bir yapıda, salt çoğunluk şartına uyularak verilecek bir kararda hakimler heyetinin karar öncesi hukuki müzakereler sürecinde birbirlerini ikna etmek için kullanacakları argüman ve jargon salt -evrensel anlamda- hukuki olacaktır. Bu da kararın sıhhatini arttıran bir etkendir. Buna mukabil bütün üyelerin veya üyelerin çoğunun birbirine benzediği, bir grubun ya da zümrenin tek başına salt çoğunluğu sağlayabilecek sayısal ağırlık veya üstünlüğe sahip olduğu tek sesli bir hakimler heyetinin karar öncesi hukuki müzakere süreçlerinde argüman ve jargonların salt hukuki olması beklenemez; daha ziyade ideoloji, nepotizm, siyaset vb. hukuk dışı nosyonların etkili olması beklenebilir. Bütün bu sebeplerle yargı erkinin oluşumunda uygulanması gereken temsil mekanizması çoğunlukçuluk değil, çoğulculuktur.

Yürütme erki, yasama erkinin belirlediği yasalar çerçevesinde ve yargı erkinin hukuki denetimi altında, demokratik sistem içinde başta hükümet olmak üzere, “merkezî yönetim ve yerinden yönetim kuruluşlarının hepsi”[4] ile oluşan ve uygulama yapan, icra ile yetkili erktir. İcra ve uygulama ise en ideal anlamı ile tekil irade ile yapılabilecek işlerdir. İradenin bölündüğü ve çeşitlendiği durumlarda, yani idarenin çoğul bir kimlik kazandığı durumlarda icra ve uygulama işlerini yerine getirmek güçleşecektir; zira iradenin çoğul bir yapıya bürünüp çeşitlenmesi, bir komplikasyon olarak yürütme erkinde, yani idarede şizofreniye (idari şizofreni), ya da en hafif tabirle idareyi oluşturan farklı iradeler arası bir idari iç çatışmaya yol açması kuvvetle muhtemeldir.  Bu da yürütme erkinin oluşumunda temsil mekanizmalarından çoğunlukçuluğun uygulanması gerekliliğini ortaya koyar. Yürütme erkinde icra ve idare için daha işler ve ideal olan tekil irade ancak yürütme erkinin oluşumunda çoğunlukçu bir temsil mekanizmasının uygulanması ile sağlanabilir. Yürütme erkinin oluşumunda çoğulcu temsil mekanizması uygulamaya kalkarsanız, çok başlılıktan ötürü -ideal anlamda- “idare” edemez, bir karar alıp uygulayamazsınız.


[1] “[…] government of the people, by the people, for the people […]” Amerika Birleşik Devletleri’nin 16. Başkanı Abrahamn Lincoln’ün 19 Kasım 1863 tarihli  “Gettysburg Address” (Gettysburg Hitabesi) isimli konuşmasından. (http://en.wikipedia.org/wiki/Gettysburg_Address)

[2] Türk Dil Kurumu, Güncel Türkçe Sözlük, “Yasama” maddesinin ikinci anlamı. (http://www.tdk.gov.tr/TR/Genel/SozBul.aspx?F6E10F8892433CFFAAF6AA849816B2EF4376734BED947CDE&Kelime=yasama)

[3] Türk Dil Kurumu, Güncel Türkçe Sözlük, “Yargı” maddesinin ikinci anlamı.(http://www.tdk.gov.tr/TR/Genel/SozBul.aspx?F6E10F8892433CFFAAF6AA849816B2EF4376734BED947CDE&Kelime=yarg%c4%b1)

[4] Türk Dil Kurumu, Güncel Türkçe Sözlük, “Yürütme” maddesinin üçüncü anlamı.(http://www.tdk.gov.tr/TR/Genel/SozBul.aspx?F6E10F8892433CFFAAF6AA849816B2EF4376734BED947CDE&Kelime=y%c3%bcr%c3%bctme)

Enikonu Her Konu için 0 cevap

 1. Andrewpaupt diyorki:
  Yorumunuz denetim için bekliyor.

  Reliable material. With thanks.

  viagra cost webster massachusetts lipitor and viagra
  generic viagra
  common spice viagra – https://genericviagramsl.com

  DavidErymn
  Terencepoent
  VictorDem

 2. Andrewpaupt diyorki:
  Yorumunuz denetim için bekliyor.

  You actually expressed that superbly!

  viagra sample india uk viagra london
  viagra 100mg
  viagra pages search edinburgh find – https://genericviagrarcp.com

  DavidErymn
  Terencepoent
  VictorDem

 3. Andrewpaupt diyorki:
  Yorumunuz denetim için bekliyor.

  Thanks a lot, A lot of posts.

  viagra herbal substitute viagra approved 1998
  viagra online
  how to make liquid viagra – https://genericviagramsl.com

  DavidErymn
  Terencepoent
  VictorDem

 4. Andrewpaupt diyorki:
  Yorumunuz denetim için bekliyor.

  Cheers. Lots of content!

  viagra military negotiation tool effexor viagra
  buy viagra online
  viagra newsletter sign up canadian pharmacy – https://genericviagrantx.com

  DavidErymn
  Terencepoent
  VictorDem

 5. Andrewpaupt diyorki:
  Yorumunuz denetim için bekliyor.

  Regards! Valuable information.

  can you use viagra with cialis side effects of viagra
  generic viagra
  viagra pct patent application 1994 – https://genericviagramsl.com

  DavidErymn
  Terencepoent
  VictorDem

 6. Andrewpaupt diyorki:
  Yorumunuz denetim için bekliyor.

  Nicely put. Regards.

  viagra aid viagra federal express
  viagra without a doctor prescription
  viagra injustice – https://genericviagrantx.com

  DavidErymn
  Terencepoent
  VictorDem

 7. Andrewpaupt diyorki:
  Yorumunuz denetim için bekliyor.

  You have made your point extremely well!.

  sildenafil citrate discount viagra viva viagra wild horses
  viagra generic
  compare viagra levitra celias – https://genericviagrarcp.com

  DavidErymn
  Terencepoent
  VictorDem

 8. Andrewpaupt diyorki:
  Yorumunuz denetim için bekliyor.

  Seriously plenty of very good data!

  viagra and birth control usfda patent expiration date for viagra
  viagra without a doctors prescription
  indigestion with viagra – https://genericviagrarcp.com

  DavidErymn
  Terencepoent
  VictorDem

 9. Andrewpaupt diyorki:
  Yorumunuz denetim için bekliyor.

  With thanks! I like it!

  viagra for younger men fake viagra tastes different
  generic viagra 100mg
  cheap viagra super active – https://genericviagrantx.com

  DavidErymn
  Terencepoent
  VictorDem

 10. Andrewpaupt diyorki:
  Yorumunuz denetim için bekliyor.

  With thanks, Plenty of knowledge.

  viagra celais viagra 1.79
  viagra 100mg
  milf viagra – https://genericviagrantx.com

  DavidErymn
  Terencepoent
  VictorDem

 11. Andrewpaupt diyorki:
  Yorumunuz denetim için bekliyor.

  Many thanks. Lots of material.

  viagra us forums norvasc viagra adverse reaction
  viagra pills
  jo wang viagra – https://genericviagrarcp.com

  DavidErymn
  Terencepoent
  VictorDem

 12. Andrewpaupt diyorki:
  Yorumunuz denetim için bekliyor.

  Appreciate it, A lot of tips.

  viagra no prescription overnite shipping viagra bob is happy commercial
  viagra 100mg
  erections without viagra – https://genericviagrarcp.com

  DavidErymn
  Terencepoent
  VictorDem

 13. Andrewpaupt diyorki:
  Yorumunuz denetim için bekliyor.

  Appreciate it. Numerous content!

  is viagra pro viagra suppositories heparin ivf
  buy viagra
  viagra from uk – https://genericviagrarcp.com

  DavidErymn
  Terencepoent
  VictorDem

 14. Andrewpaupt diyorki:
  Yorumunuz denetim için bekliyor.

  Awesome posts, Regards.

  photos of viagra effect buy online viagra phentermine xanax
  viagra 100mg
  viagra in egypt – https://genericviagrarcp.com

  DavidErymn
  Terencepoent
  VictorDem

 15. Andrewpaupt diyorki:
  Yorumunuz denetim için bekliyor.

  Useful write ups. Kudos.

  viagra stoke on trent novocaine interaction with viagra
  generic viagra
  viagra paten – https://genericviagrantx.com

  DavidErymn
  Terencepoent
  VictorDem

 16. Andrewpaupt diyorki:
  Yorumunuz denetim için bekliyor.

  Really a lot of excellent information!

  viagra and nitro treatments viagra extasy tables pills
  viagra for sale uk
  buy viagra meds online – https://genericviagramsl.com

  DavidErymn
  Terencepoent
  VictorDem

 17. Andrewpaupt diyorki:
  Yorumunuz denetim için bekliyor.

  Kudos! Numerous tips!

  how too make homemade viagra experation date viagra
  viagra pills
  88 keys stay up viagra full – https://genericviagrantx.com

  DavidErymn
  Terencepoent
  VictorDem

 18. Andrewpaupt diyorki:
  Yorumunuz denetim için bekliyor.

  Regards, Plenty of tips!

  is there a viagra alternative viagra levitra increase penis size
  generic viagra online
  personalized gifts cheap viagra – https://genericviagrarcp.com

  DavidErymn
  Terencepoent
  VictorDem

 19. Andrewpaupt diyorki:
  Yorumunuz denetim için bekliyor.

  Thanks. Excellent stuff!

  viagra contents compounds synergistic with viagra
  generic viagra online
  online viagra india – https://genericviagrarcp.com

  DavidErymn
  Terencepoent
  VictorDem

 20. Andrewpaupt diyorki:
  Yorumunuz denetim için bekliyor.

  Fine posts. Thanks.

  viagra negotiation tool drug interations vicodin valium viagra
  viagra pills
  buy viagra online safe – https://genericviagramsl.com

  DavidErymn
  Terencepoent
  VictorDem

 21. Andrewpaupt diyorki:
  Yorumunuz denetim için bekliyor.

  You explained that very well.

  viagra and cataracks viagra recipe
  generic viagra 100mg
  viagra recommended dosage – https://genericviagramsl.com

  DavidErymn
  Terencepoent
  VictorDem

 22. Andrewpaupt diyorki:
  Yorumunuz denetim için bekliyor.

  Fine material. Regards!

  viagra generic viagra rx affiliate
  cheap viagra
  search viagra viagra edinburgh – https://genericviagrantx.com

  DavidErymn
  Terencepoent
  VictorDem

 23. Andrewpaupt diyorki:
  Yorumunuz denetim için bekliyor.

  This is nicely said. !

  viagra generika schweiz viagra 30 discount
  viagra online
  viagra suppositories ivf ashermans – https://genericviagrantx.com

  DavidErymn
  Terencepoent
  VictorDem

 24. Andrewpaupt diyorki:
  Yorumunuz denetim için bekliyor.

  You mentioned it fantastically.

  viagra rogain online sales hotmail sends viagra email
  generic viagra 100mg
  buy viagra in the uk – https://genericviagrantx.com

  DavidErymn
  Terencepoent
  VictorDem

 25. Andrewpaupt diyorki:
  Yorumunuz denetim için bekliyor.

  Thanks a lot, I enjoy it.

  walmart viagra cost 2009 walgreen viagra
  viagra online
  roy mercer dachshund viagra – https://genericviagramsl.com

  DavidErymn
  Terencepoent
  VictorDem

 26. Andrewpaupt diyorki:
  Yorumunuz denetim için bekliyor.

  Kudos! Quite a lot of data!

  buy viagra wholesale name cheap viagra text cheap viagra
  viagra pills
  viagra misleading – https://genericviagrantx.com

  DavidErymn
  Terencepoent
  VictorDem

 27. Andrewpaupt diyorki:
  Yorumunuz denetim için bekliyor.

  Really plenty of superb knowledge!

  cialis vs viagra gay men dose low viagra cialis drug
  viagra without a doctors prescription
  dangers of viagra – https://genericviagramsl.com

  DavidErymn
  Terencepoent
  VictorDem

 28. Andrewpaupt diyorki:
  Yorumunuz denetim için bekliyor.

  Kudos! Quite a lot of data.

  viagra psuedo viagra test positive after duration
  cheap viagra
  viagra erection lenght – https://genericviagramsl.com

  DavidErymn
  Terencepoent
  VictorDem

 29. Andrewpaupt diyorki:
  Yorumunuz denetim için bekliyor.

  Thank you. Ample info!

  edinburgh articleid charles linskaill viagra geniune viagra
  buy viagra
  pfizer sales of viagra in canada – https://genericviagrarcp.com

  DavidErymn
  Terencepoent
  VictorDem

 30. Andrewpaupt diyorki:
  Yorumunuz denetim için bekliyor.

  Regards, I value this.

  philadelphia urology viagra condoms and viagra government soldiers
  viagra without a doctors prescription
  reid viagra – https://genericviagrantx.com

  DavidErymn
  Terencepoent
  VictorDem

 31. Andrewpaupt diyorki:
  Yorumunuz denetim için bekliyor.

  You actually mentioned it exceptionally well.

  girl viagra tube how viagra saves christmas
  generic viagra
  viagra colm begley – https://genericviagrantx.com

  DavidErymn
  Terencepoent
  VictorDem

 32. Andrewpaupt diyorki:
  Yorumunuz denetim için bekliyor.

  Excellent advice. Many thanks!

  price viagra generic viagra caverta cialis cheap
  viagra pills
  online viagra without a prescription – https://genericviagrarcp.com

  DavidErymn
  Terencepoent
  VictorDem

 33. Andrewpaupt diyorki:
  Yorumunuz denetim için bekliyor.

  You actually stated it really well.

  viagra canada deliver viagra pounding milf
  buy viagra online
  vision problems while using viagra – https://genericviagrantx.com

  DavidErymn
  Terencepoent
  VictorDem

 34. Andrewpaupt diyorki:
  Yorumunuz denetim için bekliyor.

  You actually explained it adequately.

  what to know abouth viagra jelly types of viagra
  generic viagra online
  viagra prior to mountain climbing – https://genericviagrantx.com

  DavidErymn
  Terencepoent
  VictorDem

 35. Andrewpaupt diyorki:
  Yorumunuz denetim için bekliyor.

  Really lots of amazing knowledge!

  effects of viagra blog female viagra pill
  viagra pills
  viagra price strategy – https://genericviagramsl.com

  DavidErymn
  Terencepoent
  VictorDem

 36. Andrewpaupt diyorki:
  Yorumunuz denetim için bekliyor.

  You said that adequately!

  cheap viagra prices online generic viagra
  generic viagra
  oklahoma online viagra – https://genericviagrantx.com

  DavidErymn
  Terencepoent
  VictorDem

 37. Andrewpaupt diyorki:
  Yorumunuz denetim için bekliyor.

  Kudos. Excellent information.

  chewable viagra viagra phase iii trials
  generic viagra
  why viagra would be ineffective – https://genericviagramsl.com

  DavidErymn
  Terencepoent
  VictorDem

 38. Andrewpaupt diyorki:
  Yorumunuz denetim için bekliyor.

  You made your position very effectively!!

  viagra online au does viagra make you bigger
  generic viagra
  viagra landscaping – https://genericviagramsl.com

  DavidErymn
  Terencepoent
  VictorDem

 39. Andrewpaupt diyorki:
  Yorumunuz denetim için bekliyor.

  This is nicely expressed. .

  50mg of viagra doesn’t work what does viagra do for women
  viagra without a doctor prescription
  cheapest place buy viagra online – https://genericviagrarcp.com

  DavidErymn
  Terencepoent
  VictorDem

 40. Andrewpaupt diyorki:
  Yorumunuz denetim için bekliyor.

  Really all kinds of wonderful information!

  woman take viagra for men buy viagra in hong kong
  buy viagra
  viagra’s corporate office photos – https://genericviagrarcp.com

  DavidErymn
  Terencepoent
  VictorDem

 41. Andrewpaupt diyorki:
  Yorumunuz denetim için bekliyor.

  Appreciate it, Ample material!

  viagra patanol online drug stores metrogel make viagra
  generic viagra online
  viagra and milwaukee public schools – https://genericviagramsl.com

  DavidErymn
  Terencepoent
  VictorDem

 42. Andrewpaupt diyorki:
  Yorumunuz denetim için bekliyor.

  You suggested it terrifically!

  viagra drug zenegra viagra no prescription needed cheap
  generic viagra
  serotonin viagra sale – https://genericviagramsl.com

  DavidErymn
  Terencepoent
  VictorDem

 43. Andrewpaupt diyorki:
  Yorumunuz denetim için bekliyor.

  Thanks, Numerous content.

  best instructions for taking generic viagra viagra logo picture
  viagra 100mg
  search viagra edinburgh pages news – https://genericviagrarcp.com

  DavidErymn
  Terencepoent
  VictorDem

 44. Andrewpaupt diyorki:
  Yorumunuz denetim için bekliyor.

  Whoa plenty of terrific material!

  how frequently can you take viagra 50 cent generic viagra
  viagra without a doctors prescription
  viagra and gay wrestling – https://genericviagrarcp.com

  DavidErymn
  Terencepoent
  VictorDem

 45. Andrewpaupt diyorki:
  Yorumunuz denetim için bekliyor.

  You made your point quite clearly.!

  viagra additative buy viagra in uk
  viagra for women
  blog viagra – https://genericviagrarcp.com

  DavidErymn
  Terencepoent
  VictorDem

 46. Andrewpaupt diyorki:
  Yorumunuz denetim için bekliyor.

  Many thanks. I value it.

  viagra pro reviews out of court settlement for viagra
  generic viagra 100mg
  viagra time – https://genericviagrarcp.com

  DavidErymn
  Terencepoent
  VictorDem

 47. Andrewpaupt diyorki:
  Yorumunuz denetim için bekliyor.

  Wonderful material. Thank you.

  viagra for animals low cost viagra
  buy generic viagra
  viagra used instead of nitric oxide – https://genericviagrarcp.com

  DavidErymn
  Terencepoent
  VictorDem

 48. Andrewpaupt diyorki:
  Yorumunuz denetim için bekliyor.

  Thank you. Plenty of stuff.

  levitra cialis viagra price herbal alternative viagra levitra herb
  viagra without a doctor prescription
  jelquing on viagra – https://genericviagramsl.com

  DavidErymn
  Terencepoent
  VictorDem

 49. Andrewpaupt diyorki:
  Yorumunuz denetim için bekliyor.

  Incredible lots of very good tips!

  viagra lawsuits won in 2010 side affect of viagra
  generic viagra online
  viagra times – https://genericviagrantx.com

  DavidErymn
  Terencepoent
  VictorDem

 50. Andrewpaupt diyorki:
  Yorumunuz denetim için bekliyor.

  Amazing plenty of excellent tips.

  how by viagra cheap generic viagra substitute
  viagra for women
  2buy levitra viagra – https://genericviagramsl.com

  DavidErymn
  Terencepoent
  VictorDem

 51. Andrewpaupt diyorki:
  Yorumunuz denetim için bekliyor.

  Valuable facts. Appreciate it!

  how many of viagra crush viagra tablets
  viagra generic
  generic viagra versus tadalafil – https://genericviagrantx.com

  DavidErymn
  Terencepoent
  VictorDem

 52. Andrewpaupt diyorki:
  Yorumunuz denetim için bekliyor.

  Regards, Plenty of stuff!

  viagra didn’t work viagra buyer
  viagra 100mg
  what is generic viagra – https://genericviagrantx.com

  DavidErymn
  Terencepoent
  VictorDem

 53. Andrewpaupt diyorki:
  Yorumunuz denetim için bekliyor.

  Nicely put, Regards.

  video viagra cheapest viagra prices canada
  viagra without a doctors prescription
  natural viagra for women – https://genericviagrarcp.com

  DavidErymn
  Terencepoent
  VictorDem

 54. Andrewpaupt diyorki:
  Yorumunuz denetim için bekliyor.

  Great data, Kudos!

  which viagra why my viagra wont work
  generic viagra
  are coreg and viagra compatible – https://genericviagrarcp.com

  DavidErymn
  Terencepoent
  VictorDem

 55. Andrewpaupt diyorki:
  Yorumunuz denetim için bekliyor.

  Whoa a lot of very good facts.

  generic viagra india viagra comments
  generic viagra online
  viagra dosage suhagra – https://genericviagrantx.com

  DavidErymn
  Terencepoent
  VictorDem

 56. Andrewpaupt diyorki:
  Yorumunuz denetim için bekliyor.

  This is nicely put. !

  what to expect from viagra viagra and drug interactions
  viagra 100mg
  viagra canada cost coverage – https://genericviagrarcp.com

  DavidErymn
  Terencepoent
  VictorDem

 57. Andrewpaupt diyorki:
  Yorumunuz denetim için bekliyor.

  You said it perfectly.!

  nra viagra offer viagra interaction with nebivolol
  cheap viagra
  erection after orgasm viagra – https://genericviagramsl.com

  DavidErymn
  Terencepoent
  VictorDem

 58. Andrewpaupt diyorki:
  Yorumunuz denetim için bekliyor.

  Amazing many of amazing advice.

  viagra and other companies viagra sad experience
  buy viagra online
  chords for viagra in the water – https://genericviagramsl.com

  DavidErymn
  Terencepoent
  VictorDem

 59. Andrewpaupt diyorki:
  Yorumunuz denetim için bekliyor.

  Excellent content. Many thanks.

  generic viagra and india giant viagra pill
  generic viagra online
  rutabaga viagra – https://genericviagrarcp.com

  DavidErymn
  Terencepoent
  VictorDem

 60. Andrewpaupt diyorki:
  Yorumunuz denetim için bekliyor.

  You actually explained this very well.

  viagra ireland on line viagra commercial canyon lodge
  viagra online
  is generic viagra harmful – https://genericviagrarcp.com

  DavidErymn
  Terencepoent
  VictorDem

 61. Andrewpaupt diyorki:
  Yorumunuz denetim için bekliyor.

  Thanks a lot, I like it.

  cheap authentic viagra one day shipping cialis viagra ranbaxy cheap
  generic viagra 100mg
  celebrity endorsments viagra – https://genericviagramsl.com

  DavidErymn
  Terencepoent
  VictorDem

 62. Andrewpaupt diyorki:
  Yorumunuz denetim için bekliyor.

  You’ve made your point!

  viagra and blindness take viagra before using penis pump
  viagra pills
  does cvs minute clinic offer viagra – https://genericviagramsl.com

  DavidErymn
  Terencepoent
  VictorDem

 63. Andrewpaupt diyorki:
  Yorumunuz denetim için bekliyor.

  Fantastic information, With thanks!

  viagra international shipping order viagra falls 2 porn
  buy viagra
  uses of vega viagra – https://genericviagrarcp.com

  DavidErymn
  Terencepoent
  VictorDem

 64. Andrewpaupt diyorki:
  Yorumunuz denetim için bekliyor.

  Regards, Numerous content!

  der kleine nils viagra paris france cheep viagra
  generic viagra
  what are the ingredients in viagra – https://genericviagrarcp.com

  DavidErymn
  Terencepoent
  VictorDem

 65. Andrewpaupt diyorki:
  Yorumunuz denetim için bekliyor.

  With thanks! I like it.

  paypal viagra and cialis sites never take steroids and viagra
  viagra online
  viagra mail order prescriptions – https://genericviagramsl.com

  DavidErymn
  Terencepoent
  VictorDem

 66. Andrewpaupt diyorki:
  Yorumunuz denetim için bekliyor.

  You actually expressed it exceptionally well!

  viagra racing pure theatrical viagra
  generic viagra 100mg
  buy viagra while overseas – https://genericviagramsl.com

  DavidErymn
  Terencepoent
  VictorDem

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir