Enikonu Her Konu

Yasama, Yürütme ve Yargıda Çoğulculuk ve Çoğunlukçuluk Uygulamaları

Demokrasi, Abraham Lincoln’ün tabiri ile “halkın, halk tarafından halk için yönetilmesi”dir[1] ve bu yönetimin de, “iktidar”ı tecezzi şekli esas alınan  Montesquieu’den beri -asla diktatoryaya dönüşmesin diye- yasama, yürütme ve yargı şeklinde üçe ayrılması bir genel kabul halini almıştır.

Demokrasiyi oluşturan bu erklerde meşruiyetin kaynağı halkın temsili önemlidir ki buna demokratik meşruiyet denir; erkin demokratik meşruiyetini, oluşumunun ne kadarının halk tarafından ve doğrudan yapıldığı belirler. Demokratik meşruiyet için demokrasinin erklerinden her birine, halkın, mümkün olduğu kadar doğrudan seçimlerle temsilci/üye belirlemesi gerekir. Demokratik meşruiyet adına temsil mekanizması kurulurken hangi erkte nasıl bir sistem uygulanacağı problemi ortaya çıkar. Demokratik meşruiyet adına temsilde, temelde iki demokratik model vardır: (1) Adına çoğulculuk (pluralizm) dediğimiz, herhangi bir konu veya oluşumda çeşitliliğin ve buna bağlı olarak birçok görüşün/unsurun tesir ve temsilini esas alan temsil mekanizması ve (2) adına çoğunlukçuluk (majoriteryanizm) dediğimiz, sadece çoğunluktaki görüşün oluşumda var olması diğerlerin temsil edilmemesini esas alan temsil mekanizmasıdır. Günümüzde temsil mekanizmalarında tercih edilen yönteme göre demokrasiler “çoğunlukçu demokrasi” veya “çoğulcu demokrasi” şeklinde adlandırılmaktadır. Halbuki gerçek bir demokraside çoğunlukçuluk veya çoğulculuk, bir bütün olarak demokrasinin/demokratik yapının değil, demokratik erklerin vasıfları ve sıfatları olabilir. Çoğulculuk ve çoğunlukçuluk prensiplerinden her biri, demokrasinin üç erkinin demokratik meşruiyet doğrultusunda oluşumunda, yani halkın demokratik erklerde temsilinde ayrı ayrı uygulanması gereken temsil mekanizmalarıdır. İşte tam bu noktada soru hangi erkte hangi temsil mekanizmasının uygulanacağı/uygulanması gerekliliğidir. Bu soruya demokrasinin doğası ile uyumlu ve sağlıklı bir cevabı tespit edebilmek ve ortaya koyabilmek için, her bir erkin demokratik düzen içindeki var oluş amacını, tarifini bilmek gerekmektedir.

Gerekçelerini hemen peşinden açıklamak şartı ile, sonda söyleyeceğim hükmü başta söylemek isterim: Demokrasinin üç erkinden yasama ve yargı erklerinin oluşumunda çoğulculuk; yürütme erkinin oluşumunda ise çoğunlukçuluk prensipleri birer temsil mekanizması olarak uygulanmalıdır.

Gerekçelerine gelince…

Yasama, “Genel, soyut, objektif ve sürekli nitelikte kurallar koyma” [2] anlamında yasa yapma, yasa koyma, yasa değiştirme, yasa kaldırma ve denetleme yapma görevi bulunan demokratik erktir. Bunun için de beraber bir arada yaşama iradesi göstererek bir arada yaşayan ve kavramının doğası gereği heterojen insan topluluğundan oluşan toplumun tümü üzerinde geçerli olacak yasaların, toplumun en geniş ve  alabildiğine çeşitli heterojen bileşenlerinin katılımı ve temsili ile hazırlanması gerekir. Bu çeşitliliğin yasama erkinin doğası gereği oluşumuna yansıması gereği, aynı zamanda bir temsil mekanizması olarak çoğulculuğu elzem ve kaçınılmaz kılar. Çünkü erkin oluşumunda gerekli ve şart olan  çeşitlilik ancak çoğulcu bir temsil mekanizmasının uygulanması ile mümkündür. Çoğulculuk yerine çoğunlukçu bir temsil mekanizmasını yasama organının oluşumunda uyguladığımızda ise, yasama erkinin var oluş amacı ve işlevlerinin aksine, çeşitliliğin sağlanamadığı ve dolayısı ile amacın ve demokratik meşruiyetin sakatlandığı bir yasama erki ortaya çıkar. Toplumun heterojen bileşenleri yasama erkinde gereği gibi temsil edilemedikleri için kendilerini dolaylı ya da doğrudan ilgilendiren yasama faaliyetlerine, temsil ve müzakere süreçlerine katılamayacaklardır. Böylesi bir yasama erkinin, erkin demokratik amacına ters düştüğü gerçeği bir tarafa, gereken temsil mekanizması ile oluşmadığı için demokratik meşruiyetine de halel gelmiş olacağı açıktır.

Yargı, yasama organı tarafından yapılan yasalara göre, tarafsız ve bağımsız mahkemelerce “bir olay veya olgunun doğuşuna etken olan sebeplerin de göz önünde bulundurularak değerlendirilmesi sonucu verilen karar”ı[3] ortaya koyma ve yasama ve yürütme erklerinin hukuki denetimini yapma yetkisi olan erktir. Bu yönüyle bazen insanlar hakkında geri dönüşü ve telafisi olmayan hayati kararlar verme yetkisi de olan bir erktir. Tek sesli, tek görüşlü olması durumunda verilen kararın sıhhati tartışmalıdır. Bunun içindir ki pek çok hukuk sisteminde idam cezaları en az üç kişilik bir mahkeme heyetinin oybirliği ile verilir. Hukuki kararı alan hakimler heyetinin -heyet içinde sayısal ağırlığı teşkil etmesine müsaade edilmeksizin- farklı kaynaklardan ve dünya görüşlerinden gelen üyelerden oluşması, verilen kararın isabet yüzdesini ve sıhhatini arttırır.

Birbirine benzemez hakimlerin verdiği kararın sıhhati, çoğunlukçuluk yöntemi ile seçilmiş, birbirine benzeyen, üstelik bayağı benzeyen hakimler heyetinin verdiği kararın sıhhatinden çok daha fazladır. Mantık basit: sayısal ağırlığı ve üstünlüğü kimsenin veya hiçbir fikri grubun tek başına sağlayamadığı çok sesli bir yapıda, salt çoğunluk şartına uyularak verilmiş bir karar mı daha sağlıklı olur, yoksa bütün üyelerin veya üyelerin çoğunun birbirine benzediği, sayısal ağırlık veya üstünlüğü bir zümrenin tek başına sağladığı tek sesli bir yapıda verilmiş bir karar mı?

Hiç şüphesiz, sayısal ağırlığı ve üstünlüğü kimsenin veya hiçbir fikri grubun tek başına sağlayamadığı çok sesli bir yapıda, salt çoğunluk şartına uyularak verilecek bir kararda hakimler heyetinin karar öncesi hukuki müzakereler sürecinde birbirlerini ikna etmek için kullanacakları argüman ve jargon salt -evrensel anlamda- hukuki olacaktır. Bu da kararın sıhhatini arttıran bir etkendir. Buna mukabil bütün üyelerin veya üyelerin çoğunun birbirine benzediği, bir grubun ya da zümrenin tek başına salt çoğunluğu sağlayabilecek sayısal ağırlık veya üstünlüğe sahip olduğu tek sesli bir hakimler heyetinin karar öncesi hukuki müzakere süreçlerinde argüman ve jargonların salt hukuki olması beklenemez; daha ziyade ideoloji, nepotizm, siyaset vb. hukuk dışı nosyonların etkili olması beklenebilir. Bütün bu sebeplerle yargı erkinin oluşumunda uygulanması gereken temsil mekanizması çoğunlukçuluk değil, çoğulculuktur.

Yürütme erki, yasama erkinin belirlediği yasalar çerçevesinde ve yargı erkinin hukuki denetimi altında, demokratik sistem içinde başta hükümet olmak üzere, “merkezî yönetim ve yerinden yönetim kuruluşlarının hepsi”[4] ile oluşan ve uygulama yapan, icra ile yetkili erktir. İcra ve uygulama ise en ideal anlamı ile tekil irade ile yapılabilecek işlerdir. İradenin bölündüğü ve çeşitlendiği durumlarda, yani idarenin çoğul bir kimlik kazandığı durumlarda icra ve uygulama işlerini yerine getirmek güçleşecektir; zira iradenin çoğul bir yapıya bürünüp çeşitlenmesi, bir komplikasyon olarak yürütme erkinde, yani idarede şizofreniye (idari şizofreni), ya da en hafif tabirle idareyi oluşturan farklı iradeler arası bir idari iç çatışmaya yol açması kuvvetle muhtemeldir.  Bu da yürütme erkinin oluşumunda temsil mekanizmalarından çoğunlukçuluğun uygulanması gerekliliğini ortaya koyar. Yürütme erkinde icra ve idare için daha işler ve ideal olan tekil irade ancak yürütme erkinin oluşumunda çoğunlukçu bir temsil mekanizmasının uygulanması ile sağlanabilir. Yürütme erkinin oluşumunda çoğulcu temsil mekanizması uygulamaya kalkarsanız, çok başlılıktan ötürü -ideal anlamda- “idare” edemez, bir karar alıp uygulayamazsınız.


[1] “[…] government of the people, by the people, for the people […]” Amerika Birleşik Devletleri’nin 16. Başkanı Abrahamn Lincoln’ün 19 Kasım 1863 tarihli  “Gettysburg Address” (Gettysburg Hitabesi) isimli konuşmasından. (http://en.wikipedia.org/wiki/Gettysburg_Address)

[2] Türk Dil Kurumu, Güncel Türkçe Sözlük, “Yasama” maddesinin ikinci anlamı. (http://www.tdk.gov.tr/TR/Genel/SozBul.aspx?F6E10F8892433CFFAAF6AA849816B2EF4376734BED947CDE&Kelime=yasama)

[3] Türk Dil Kurumu, Güncel Türkçe Sözlük, “Yargı” maddesinin ikinci anlamı.(http://www.tdk.gov.tr/TR/Genel/SozBul.aspx?F6E10F8892433CFFAAF6AA849816B2EF4376734BED947CDE&Kelime=yarg%c4%b1)

[4] Türk Dil Kurumu, Güncel Türkçe Sözlük, “Yürütme” maddesinin üçüncü anlamı.(http://www.tdk.gov.tr/TR/Genel/SozBul.aspx?F6E10F8892433CFFAAF6AA849816B2EF4376734BED947CDE&Kelime=y%c3%bcr%c3%bctme)

Enikonu Her Konu için 0 cevap

 1. ErnestKep diyorki:
  Yorumunuz denetim için bekliyor.

  You mentioned this fantastically!
  https://www.viagrawithoutadoctorsmim.com/
  pfizer viagra fda approval 2009
  viagra for women
  viagra for twenty six year old
  viagra without a doctor prescription

 2. ErnestKep diyorki:
  Yorumunuz denetim için bekliyor.

  Thanks, Helpful stuff!
  https://www.viagrawithoutdoctormsn.com/
  alternative herbal viagra
  viagra generic
  man viagra
  generic viagra online

 3. ErnestKep diyorki:
  Yorumunuz denetim için bekliyor.

  Nicely put. Thanks a lot.
  https://www.viagrawithoutdoctormsn.com/
  viagra pussy
  viagra without a doctors prescription
  viagra 25 mg order
  generic viagra online

 4. ErnestKep diyorki:
  Yorumunuz denetim için bekliyor.

  Regards. Numerous info!

  https://www.viagrawithoutdoctorntx.com/
  what enzyme is inhibited by viagra
  viagra without a doctor prescription
  home grown viagra
  generic viagra online

 5. ErnestKep diyorki:
  Yorumunuz denetim için bekliyor.

  Truly loads of awesome info!
  https://www.viagrawithoutdoctormsn.com/
  viagra delivery two days
  viagra generic
  viagra market share canada
  viagra generic

 6. ErnestKep diyorki:
  Yorumunuz denetim için bekliyor.

  Wow loads of helpful tips!
  https://www.viagrawithoutdoctorbnt.com/
  new zealand pharmacies viagra
  generic viagra 100mg
  pictures viagra
  viagra online

 7. ErnestKep diyorki:
  Yorumunuz denetim için bekliyor.

  Thank you. Fantastic stuff!
  https://www.genericviagracubarx.com/
  viagra racing
  generic viagra 100mg
  leitra vs viagra
  buy viagra

 8. ErnestKep diyorki:
  Yorumunuz denetim için bekliyor.

  Appreciate it, A good amount of content.

  https://www.viagrawithoutdoctorntx.com/
  viagra reexamination status
  viagra without a doctors prescription
  naturopathic viagra
  cheap viagra

 9. ErnestKep diyorki:
  Yorumunuz denetim için bekliyor.

  Amazing a lot of great information!
  https://www.viagrawithoutdoctormsn.com/
  viagra photo woman
  viagra generic
  viagra sex tubes
  generic viagra 100mg

 10. ErnestKep diyorki:
  Yorumunuz denetim için bekliyor.

  With thanks! Helpful information!
  https://www.viagrawithoutdoctormsn.com/
  women taking mens viagra effects
  generic viagra online
  viagra boosts post cuddle chemical
  viagra for women

 11. ErnestKep diyorki:
  Yorumunuz denetim için bekliyor.

  Kudos. An abundance of stuff.

  https://www.viagrawithoutdoctorbnt.com/
  before after viagra
  buy generic viagra
  viagra and lisinopril
  generic viagra online

 12. ErnestKep diyorki:
  Yorumunuz denetim için bekliyor.

  Superb content, Kudos!
  https://www.viagrawithoutdoctormsn.com/
  mark martin 1 18 viagra
  viagra without a doctor prescription
  viagra doses and effects
  generic viagra online

 13. ErnestKep diyorki:
  Yorumunuz denetim için bekliyor.

  Truly a lot of great information!
  https://www.viagrawithoutdoctormsn.com/
  viagra indigestion
  generic viagra 100mg
  viagra to order
  viagra generic

 14. ErnestKep diyorki:
  Yorumunuz denetim için bekliyor.

  Excellent facts. Appreciate it.
  https://www.viagrawithoutdoctorbnt.com/
  viagra commercial
  generic viagra 100mg
  viagra ordering on line
  generic viagra 100mg

 15. ErnestKep diyorki:
  Yorumunuz denetim için bekliyor.

  Many thanks, I value this.
  https://www.genericviagracubarx.com/
  does viagra prolong sex
  viagra without a doctors prescription
  viagra 100mg price
  cheap viagra

 16. ErnestKep diyorki:
  Yorumunuz denetim için bekliyor.

  Good material. Thanks!
  https://www.viagrawithoutadoctorsmim.com/
  buy viagra low cost
  viagra pills
  which tesco store sells viagra
  generic viagra 100mg

 17. ErnestKep diyorki:
  Yorumunuz denetim için bekliyor.

  Nicely put. Thanks.
  https://www.viagrawithoutdoctormsn.com/
  treatment for amphetamine viagra combo
  generic viagra 100mg
  novocaine viagra
  cheap viagra

 18. ErnestKep diyorki:
  Yorumunuz denetim için bekliyor.

  Nicely put. Thank you.
  https://www.viagrawithoutdoctorntx.com/
  viagra levitra cialis which is free
  generic viagra 100mg
  viagra efects for women
  viagra online

 19. ErnestKep diyorki:
  Yorumunuz denetim için bekliyor.

  With thanks! Fantastic information.
  https://www.viagrawithoutdoctorntx.com/
  phentermine xenical meridia viagra
  viagra without a doctor prescription
  viagra latvia
  buy viagra

 20. ErnestKep diyorki:
  Yorumunuz denetim için bekliyor.

  You’ve made the point.
  https://www.viagrawithoutadoctorsmim.com/
  which is better cialis soft or viagra
  viagra pills
  paypal viagra and cialis sites
  generic viagra 100mg

 21. ErnestKep diyorki:
  Yorumunuz denetim için bekliyor.

  Amazing tons of very good data!
  https://www.viagrawithoutdoctormsn.com/
  buying generic viagra
  buy viagra
  heart attack viagra
  buy viagra

 22. ErnestKep diyorki:
  Yorumunuz denetim için bekliyor.

  Thanks a lot! I enjoy this!
  https://www.genericviagracubarx.com/
  mccain utube viagra
  viagra for sale uk
  viagra without prescription free
  buy viagra online

 23. ErnestKep diyorki:
  Yorumunuz denetim için bekliyor.

  Awesome information. Thanks a lot.
  https://www.genericviagracubarx.com/
  herb viagra
  buy viagra
  viagra overnight shipping
  buy viagra online

 24. ErnestKep diyorki:
  Yorumunuz denetim için bekliyor.

  Factor effectively utilized!!
  https://www.viagrawithoutadoctorsmim.com/
  viagra and suoper cum
  generic viagra
  order viagra without a prescription
  cheap viagra

 25. ErnestKep diyorki:
  Yorumunuz denetim için bekliyor.

  You expressed this effectively.
  https://www.viagrawithoutadoctorsmim.com/
  viagra sex video
  cheap viagra
  why my viagra wont work
  generic viagra 100mg

 26. ErnestKep diyorki:
  Yorumunuz denetim için bekliyor.

  Nicely put. With thanks!
  https://www.viagrawithoutadoctorsmim.com/
  super generic viagra silagra
  viagra 100mg
  cheap genaric viagra cialis soft
  buy viagra online

 27. ErnestKep diyorki:
  Yorumunuz denetim için bekliyor.

  Fantastic write ups. Appreciate it.
  https://www.genericviagracubarx.com/
  viagra and muscle gain
  buy viagra
  never take steroids and viagra
  buy viagra online

 28. ErnestKep diyorki:
  Yorumunuz denetim için bekliyor.

  Wow plenty of terrific info!
  https://www.genericviagracubarx.com/
  buy bradn viagra
  viagra for sale uk
  overseas viagra
  buy viagra online

 29. ErnestKep diyorki:
  Yorumunuz denetim için bekliyor.

  Useful write ups. Thanks!
  https://www.viagrawithoutdoctormsn.com/
  natures viagra
  viagra without a doctors prescription
  viagra without prescription in uk
  viagra for sale uk

 30. ErnestKep diyorki:
  Yorumunuz denetim için bekliyor.

  Thanks a lot. Terrific stuff.
  https://www.viagrawithoutdoctorbnt.com/
  luxury hotel rome uk viagra supplier
  buy viagra online
  edinburgh uk viagra tid cfm moo
  generic viagra

 31. ErnestKep diyorki:
  Yorumunuz denetim için bekliyor.

  Nicely put, Appreciate it.
  https://www.viagrawithoutdoctorbnt.com/
  cheap authentic viagra
  generic viagra 100mg
  viagra capsules
  viagra for women

 32. ErnestKep diyorki:
  Yorumunuz denetim için bekliyor.

  Truly all kinds of fantastic information!
  https://www.genericviagracubarx.com/
  viagra paypal
  viagra without a doctors prescription
  can you take viagra everyday
  viagra for women

 33. ErnestKep diyorki:
  Yorumunuz denetim için bekliyor.

  You said it adequately!
  https://www.genericviagracubarx.com/
  buy viagra costa rica
  viagra online
  when should i take viagra
  buy viagra

 34. ErnestKep diyorki:
  Yorumunuz denetim için bekliyor.

  Really all kinds of wonderful knowledge!
  https://www.genericviagracubarx.com/
  viagra without prescription in usa
  buy viagra
  viagra versus cialis
  viagra without a doctors prescription

 35. ErnestKep diyorki:
  Yorumunuz denetim için bekliyor.

  Thank you. Fantastic information!
  https://www.viagrawithoutadoctorsmim.com/
  moo moo edinburgh viagra tid cfm
  viagra online
  viagra find computer free sites search
  viagra without a doctor prescription

 36. ErnestKep diyorki:
  Yorumunuz denetim için bekliyor.

  Kudos. A lot of stuff!

  https://www.viagrawithoutdoctormsn.com/
  rush limbaugh viagra
  buy viagra online
  blood pressure medications simular to viagra
  viagra generic

 37. ErnestKep diyorki:
  Yorumunuz denetim için bekliyor.

  You actually explained it fantastically.
  https://www.viagrawithoutdoctorntx.com/
  hard on from viagra
  generic viagra 100mg
  uk viagra prices
  generic viagra online

 38. ErnestKep diyorki:
  Yorumunuz denetim için bekliyor.

  You said it nicely..
  https://www.viagrawithoutdoctormsn.com/
  viagra’s other uses
  viagra without a doctors prescription
  viagra ukraine pop music group
  generic viagra 100mg

 39. ErnestKep diyorki:
  Yorumunuz denetim için bekliyor.

  You have made your stand quite nicely..
  https://www.viagrawithoutadoctorsmim.com/
  what does half a viagra do
  viagra for sale uk
  viagra us
  generic viagra

 40. ErnestKep diyorki:
  Yorumunuz denetim için bekliyor.

  You said it perfectly..
  https://www.viagrawithoutdoctorbnt.com/
  viagra online uk
  buy viagra online
  generic viagra buy sildenafil citrate
  viagra generic

 41. ErnestKep diyorki:
  Yorumunuz denetim için bekliyor.

  Cheers, I like it!
  https://www.viagrawithoutadoctorsmim.com/
  japanese herbal viagra
  generic viagra
  buying viagra in new york
  viagra without a doctors prescription

 42. ErnestKep diyorki:
  Yorumunuz denetim için bekliyor.

  Incredible a lot of superb material!
  https://www.viagrawithoutdoctorbnt.com/
  blues song on viagra commercial
  viagra generic
  civil suits against phizer viagra
  cheap viagra

 43. ErnestKep diyorki:
  Yorumunuz denetim için bekliyor.

  Really a good deal of valuable facts!
  https://www.genericviagracubarx.com/
  persuasive essay viagra
  buy viagra online
  how to make viagra work better
  cheap viagra

 44. ErnestKep diyorki:
  Yorumunuz denetim için bekliyor.

  Nicely put. With thanks!
  https://www.genericviagracubarx.com/
  nouvelles faux viagra
  viagra online
  cheap herbal viagra
  generic viagra 100mg

 45. ErnestKep diyorki:
  Yorumunuz denetim için bekliyor.

  You stated this well!
  https://www.viagrawithoutdoctormsn.com/
  aching legs viagra
  viagra pills
  piadas de viagra
  viagra generic

 46. ErnestKep diyorki:
  Yorumunuz denetim için bekliyor.

  Kudos. I enjoy this.
  https://www.viagrawithoutdoctormsn.com/
  non prescription type viagra
  buy viagra
  generic viagra fast shipping
  buy generic viagra

 47. ErnestKep diyorki:
  Yorumunuz denetim için bekliyor.

  Amazing stuff. Appreciate it!
  https://www.viagrawithoutdoctorntx.com/
  viagra real name
  viagra generic
  picture of viagras home office
  viagra for women

 48. ErnestKep diyorki:
  Yorumunuz denetim için bekliyor.

  Awesome tips. Appreciate it!
  https://www.genericviagracubarx.com/
  viagra on sle
  viagra generic
  viagra generic brand
  viagra online

 49. ErnestKep diyorki:
  Yorumunuz denetim için bekliyor.

  You said that perfectly.
  https://www.viagrawithoutdoctorbnt.com/
  viagra embarrasing stories
  cheap viagra
  viagra online blue
  viagra generic

 50. ErnestKep diyorki:
  Yorumunuz denetim için bekliyor.

  Terrific info. Thanks a lot!
  https://www.genericviagracubarx.com/
  natural viagra nitric oxide
  viagra pills
  receptfritt viagra
  viagra without a doctor prescription

 51. ErnestKep diyorki:
  Yorumunuz denetim için bekliyor.

  With thanks, Wonderful stuff!
  https://www.viagrawithoutdoctorbnt.com/
  side efects viagra
  viagra without a doctors prescription
  viva viagra commercials
  generic viagra

 52. ErnestKep diyorki:
  Yorumunuz denetim için bekliyor.

  Thanks. An abundance of data!

  https://www.viagrawithoutdoctorbnt.com/
  viagra dangerous for young people
  viagra for sale uk
  naturopathic viagra
  generic viagra online

 53. ErnestKep diyorki:
  Yorumunuz denetim için bekliyor.

  Amazing stuff. Regards.
  https://www.viagrawithoutadoctorsmim.com/
  herbal viagra alternative australia
  viagra pills
  viagra alterna
  viagra generic

 54. ErnestKep diyorki:
  Yorumunuz denetim için bekliyor.

  You have made your position extremely effectively.!
  https://www.viagrawithoutdoctorntx.com/
  mixing cialis and viagra
  generic viagra
  buy discreet medical viagra drugs cheating
  viagra 100mg

 55. ErnestKep diyorki:
  Yorumunuz denetim için bekliyor.

  You stated that really well!
  https://www.genericviagracubarx.com/
  cialis levitra viagra cost comparisons
  generic viagra 100mg
  buy viagra inte
  viagra pills

 56. ErnestKep diyorki:
  Yorumunuz denetim için bekliyor.

  Nicely put. Regards!
  https://www.viagrawithoutdoctormsn.com/
  mccain viagra birth control
  viagra without a doctors prescription
  shipping viagra to australia
  cheap viagra

 57. ErnestKep diyorki:
  Yorumunuz denetim için bekliyor.

  You actually reported this adequately!
  https://www.viagrawithoutadoctorsmim.com/
  10 generic viagra for 19.95
  buy generic viagra
  viagra spray
  generic viagra

 58. ErnestKep diyorki:
  Yorumunuz denetim için bekliyor.

  Many thanks, Lots of info.

  https://www.viagrawithoutdoctorbnt.com/
  viagra funny commercial
  generic viagra 100mg
  northwest pharmacy viagra cheap
  buy viagra online

 59. ErnestKep diyorki:
  Yorumunuz denetim için bekliyor.

  Many thanks, Ample material!

  https://www.viagrawithoutdoctormsn.com/
  price of viagra medicine
  viagra without a doctor prescription
  vioxx viagra altace
  viagra without a doctors prescription

 60. ErnestKep diyorki:
  Yorumunuz denetim için bekliyor.

  You said it adequately.!
  https://www.viagrawithoutdoctorntx.com/
  pharmacy viagra 100mg cheapest
  buy generic viagra
  dublin viagra
  viagra without a doctors prescription

 61. ErnestKep diyorki:
  Yorumunuz denetim için bekliyor.

  Very well spoken indeed! .
  https://www.viagrawithoutdoctormsn.com/
  erectile dysfunction blood pressure viagra
  viagra pills
  pfizer viagra
  viagra pills

 62. ErnestKep diyorki:
  Yorumunuz denetim için bekliyor.

  Thanks a lot. I enjoy this!
  https://www.viagrawithoutdoctormsn.com/
  does viagra work under the tongue
  viagra 100mg
  viagra on sle
  viagra pills

 63. ErnestKep diyorki:
  Yorumunuz denetim için bekliyor.

  You said this adequately.
  https://www.viagrawithoutdoctormsn.com/
  zesta womens viagra
  buy viagra online
  natral viagra
  buy viagra

 64. ErnestKep diyorki:
  Yorumunuz denetim için bekliyor.

  You’ve made your position pretty nicely.!
  https://www.viagrawithoutdoctorbnt.com/
  calais vs viagra
  viagra pills
  cialis comparison levitra viagra
  viagra online

 65. ErnestKep diyorki:
  Yorumunuz denetim için bekliyor.

  Point nicely considered!.
  https://www.viagrawithoutdoctorntx.com/
  female viagra alternate
  viagra 100mg
  buy viagra online using paypal
  viagra pills

 66. ErnestKep diyorki:
  Yorumunuz denetim için bekliyor.

  Wow quite a lot of amazing info.
  http://viagrawithoutadoctorsntx.com/
  viagra cialis and relationships harvard study
  buy viagra
  female viagra no prescriction
  cheap viagra

 67. ErnestKep diyorki:
  Yorumunuz denetim için bekliyor.

  Terrific facts, Regards.
  http://viagrawithoutadoctorsntx.com/
  causal viagra
  buy generic viagra
  viagra vs cialsis
  buy viagra online

 68. ErnestKep diyorki:
  Yorumunuz denetim için bekliyor.

  Thanks. Terrific information.
  http://viagrawithoutadoctormsn.com/
  viagra for kids
  viagra for women
  generic viagra india
  viagra online

 69. ErnestKep diyorki:
  Yorumunuz denetim için bekliyor.

  Thank you. Quite a lot of content.

  http://viagrawithoutadoctorsntx.com/
  penis on viagra
  generic viagra
  erection viagra
  viagra for women

 70. ErnestKep diyorki:
  Yorumunuz denetim için bekliyor.

  Kudos, Quite a lot of material!

  http://viagrawithoutadoctormsn.com/
  viagra effects on a mans penis
  viagra for sale uk
  viagra dose online viagra dose
  viagra online

 71. ErnestKep diyorki:
  Yorumunuz denetim için bekliyor.

  You actually reported this superbly.
  http://viagrapego.com/
  viagra in enema
  buy generic viagra
  viagra experiences from real people
  buy generic viagra

 72. ErnestKep diyorki:
  Yorumunuz denetim için bekliyor.

  You actually said this perfectly!
  http://viagrawithoutadoctormsn.com/
  drug interaction between viagra and l-arginine
  viagra pills
  better erection cialis or viagra
  viagra for women

 73. ErnestKep diyorki:
  Yorumunuz denetim için bekliyor.

  Nicely put. Many thanks!
  http://viagrawithoutadoctorsntx.com/
  will viagra work on young males
  viagra without a doctors prescription
  viagra vending laws
  generic viagra 100mg

 74. ErnestKep diyorki:
  Yorumunuz denetim için bekliyor.

  Kudos. Numerous facts.

  http://viagrawithoutadoctorsntx.com/
  levitra viagra
  generic viagra 100mg
  ke emails linking to viagra
  viagra generic

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir