Enikonu Her Konu

Yasama, Yürütme ve Yargıda Çoğulculuk ve Çoğunlukçuluk Uygulamaları

Demokrasi, Abraham Lincoln’ün tabiri ile “halkın, halk tarafından halk için yönetilmesi”dir[1] ve bu yönetimin de, “iktidar”ı tecezzi şekli esas alınan  Montesquieu’den beri -asla diktatoryaya dönüşmesin diye- yasama, yürütme ve yargı şeklinde üçe ayrılması bir genel kabul halini almıştır.

Demokrasiyi oluşturan bu erklerde meşruiyetin kaynağı halkın temsili önemlidir ki buna demokratik meşruiyet denir; erkin demokratik meşruiyetini, oluşumunun ne kadarının halk tarafından ve doğrudan yapıldığı belirler. Demokratik meşruiyet için demokrasinin erklerinden her birine, halkın, mümkün olduğu kadar doğrudan seçimlerle temsilci/üye belirlemesi gerekir. Demokratik meşruiyet adına temsil mekanizması kurulurken hangi erkte nasıl bir sistem uygulanacağı problemi ortaya çıkar. Demokratik meşruiyet adına temsilde, temelde iki demokratik model vardır: (1) Adına çoğulculuk (pluralizm) dediğimiz, herhangi bir konu veya oluşumda çeşitliliğin ve buna bağlı olarak birçok görüşün/unsurun tesir ve temsilini esas alan temsil mekanizması ve (2) adına çoğunlukçuluk (majoriteryanizm) dediğimiz, sadece çoğunluktaki görüşün oluşumda var olması diğerlerin temsil edilmemesini esas alan temsil mekanizmasıdır. Günümüzde temsil mekanizmalarında tercih edilen yönteme göre demokrasiler “çoğunlukçu demokrasi” veya “çoğulcu demokrasi” şeklinde adlandırılmaktadır. Halbuki gerçek bir demokraside çoğunlukçuluk veya çoğulculuk, bir bütün olarak demokrasinin/demokratik yapının değil, demokratik erklerin vasıfları ve sıfatları olabilir. Çoğulculuk ve çoğunlukçuluk prensiplerinden her biri, demokrasinin üç erkinin demokratik meşruiyet doğrultusunda oluşumunda, yani halkın demokratik erklerde temsilinde ayrı ayrı uygulanması gereken temsil mekanizmalarıdır. İşte tam bu noktada soru hangi erkte hangi temsil mekanizmasının uygulanacağı/uygulanması gerekliliğidir. Bu soruya demokrasinin doğası ile uyumlu ve sağlıklı bir cevabı tespit edebilmek ve ortaya koyabilmek için, her bir erkin demokratik düzen içindeki var oluş amacını, tarifini bilmek gerekmektedir.

Gerekçelerini hemen peşinden açıklamak şartı ile, sonda söyleyeceğim hükmü başta söylemek isterim: Demokrasinin üç erkinden yasama ve yargı erklerinin oluşumunda çoğulculuk; yürütme erkinin oluşumunda ise çoğunlukçuluk prensipleri birer temsil mekanizması olarak uygulanmalıdır.

Gerekçelerine gelince…

Yasama, “Genel, soyut, objektif ve sürekli nitelikte kurallar koyma” [2] anlamında yasa yapma, yasa koyma, yasa değiştirme, yasa kaldırma ve denetleme yapma görevi bulunan demokratik erktir. Bunun için de beraber bir arada yaşama iradesi göstererek bir arada yaşayan ve kavramının doğası gereği heterojen insan topluluğundan oluşan toplumun tümü üzerinde geçerli olacak yasaların, toplumun en geniş ve  alabildiğine çeşitli heterojen bileşenlerinin katılımı ve temsili ile hazırlanması gerekir. Bu çeşitliliğin yasama erkinin doğası gereği oluşumuna yansıması gereği, aynı zamanda bir temsil mekanizması olarak çoğulculuğu elzem ve kaçınılmaz kılar. Çünkü erkin oluşumunda gerekli ve şart olan  çeşitlilik ancak çoğulcu bir temsil mekanizmasının uygulanması ile mümkündür. Çoğulculuk yerine çoğunlukçu bir temsil mekanizmasını yasama organının oluşumunda uyguladığımızda ise, yasama erkinin var oluş amacı ve işlevlerinin aksine, çeşitliliğin sağlanamadığı ve dolayısı ile amacın ve demokratik meşruiyetin sakatlandığı bir yasama erki ortaya çıkar. Toplumun heterojen bileşenleri yasama erkinde gereği gibi temsil edilemedikleri için kendilerini dolaylı ya da doğrudan ilgilendiren yasama faaliyetlerine, temsil ve müzakere süreçlerine katılamayacaklardır. Böylesi bir yasama erkinin, erkin demokratik amacına ters düştüğü gerçeği bir tarafa, gereken temsil mekanizması ile oluşmadığı için demokratik meşruiyetine de halel gelmiş olacağı açıktır.

Yargı, yasama organı tarafından yapılan yasalara göre, tarafsız ve bağımsız mahkemelerce “bir olay veya olgunun doğuşuna etken olan sebeplerin de göz önünde bulundurularak değerlendirilmesi sonucu verilen karar”ı[3] ortaya koyma ve yasama ve yürütme erklerinin hukuki denetimini yapma yetkisi olan erktir. Bu yönüyle bazen insanlar hakkında geri dönüşü ve telafisi olmayan hayati kararlar verme yetkisi de olan bir erktir. Tek sesli, tek görüşlü olması durumunda verilen kararın sıhhati tartışmalıdır. Bunun içindir ki pek çok hukuk sisteminde idam cezaları en az üç kişilik bir mahkeme heyetinin oybirliği ile verilir. Hukuki kararı alan hakimler heyetinin -heyet içinde sayısal ağırlığı teşkil etmesine müsaade edilmeksizin- farklı kaynaklardan ve dünya görüşlerinden gelen üyelerden oluşması, verilen kararın isabet yüzdesini ve sıhhatini arttırır.

Birbirine benzemez hakimlerin verdiği kararın sıhhati, çoğunlukçuluk yöntemi ile seçilmiş, birbirine benzeyen, üstelik bayağı benzeyen hakimler heyetinin verdiği kararın sıhhatinden çok daha fazladır. Mantık basit: sayısal ağırlığı ve üstünlüğü kimsenin veya hiçbir fikri grubun tek başına sağlayamadığı çok sesli bir yapıda, salt çoğunluk şartına uyularak verilmiş bir karar mı daha sağlıklı olur, yoksa bütün üyelerin veya üyelerin çoğunun birbirine benzediği, sayısal ağırlık veya üstünlüğü bir zümrenin tek başına sağladığı tek sesli bir yapıda verilmiş bir karar mı?

Hiç şüphesiz, sayısal ağırlığı ve üstünlüğü kimsenin veya hiçbir fikri grubun tek başına sağlayamadığı çok sesli bir yapıda, salt çoğunluk şartına uyularak verilecek bir kararda hakimler heyetinin karar öncesi hukuki müzakereler sürecinde birbirlerini ikna etmek için kullanacakları argüman ve jargon salt -evrensel anlamda- hukuki olacaktır. Bu da kararın sıhhatini arttıran bir etkendir. Buna mukabil bütün üyelerin veya üyelerin çoğunun birbirine benzediği, bir grubun ya da zümrenin tek başına salt çoğunluğu sağlayabilecek sayısal ağırlık veya üstünlüğe sahip olduğu tek sesli bir hakimler heyetinin karar öncesi hukuki müzakere süreçlerinde argüman ve jargonların salt hukuki olması beklenemez; daha ziyade ideoloji, nepotizm, siyaset vb. hukuk dışı nosyonların etkili olması beklenebilir. Bütün bu sebeplerle yargı erkinin oluşumunda uygulanması gereken temsil mekanizması çoğunlukçuluk değil, çoğulculuktur.

Yürütme erki, yasama erkinin belirlediği yasalar çerçevesinde ve yargı erkinin hukuki denetimi altında, demokratik sistem içinde başta hükümet olmak üzere, “merkezî yönetim ve yerinden yönetim kuruluşlarının hepsi”[4] ile oluşan ve uygulama yapan, icra ile yetkili erktir. İcra ve uygulama ise en ideal anlamı ile tekil irade ile yapılabilecek işlerdir. İradenin bölündüğü ve çeşitlendiği durumlarda, yani idarenin çoğul bir kimlik kazandığı durumlarda icra ve uygulama işlerini yerine getirmek güçleşecektir; zira iradenin çoğul bir yapıya bürünüp çeşitlenmesi, bir komplikasyon olarak yürütme erkinde, yani idarede şizofreniye (idari şizofreni), ya da en hafif tabirle idareyi oluşturan farklı iradeler arası bir idari iç çatışmaya yol açması kuvvetle muhtemeldir.  Bu da yürütme erkinin oluşumunda temsil mekanizmalarından çoğunlukçuluğun uygulanması gerekliliğini ortaya koyar. Yürütme erkinde icra ve idare için daha işler ve ideal olan tekil irade ancak yürütme erkinin oluşumunda çoğunlukçu bir temsil mekanizmasının uygulanması ile sağlanabilir. Yürütme erkinin oluşumunda çoğulcu temsil mekanizması uygulamaya kalkarsanız, çok başlılıktan ötürü -ideal anlamda- “idare” edemez, bir karar alıp uygulayamazsınız.


[1] “[…] government of the people, by the people, for the people […]” Amerika Birleşik Devletleri’nin 16. Başkanı Abrahamn Lincoln’ün 19 Kasım 1863 tarihli  “Gettysburg Address” (Gettysburg Hitabesi) isimli konuşmasından. (http://en.wikipedia.org/wiki/Gettysburg_Address)

[2] Türk Dil Kurumu, Güncel Türkçe Sözlük, “Yasama” maddesinin ikinci anlamı. (http://www.tdk.gov.tr/TR/Genel/SozBul.aspx?F6E10F8892433CFFAAF6AA849816B2EF4376734BED947CDE&Kelime=yasama)

[3] Türk Dil Kurumu, Güncel Türkçe Sözlük, “Yargı” maddesinin ikinci anlamı.(http://www.tdk.gov.tr/TR/Genel/SozBul.aspx?F6E10F8892433CFFAAF6AA849816B2EF4376734BED947CDE&Kelime=yarg%c4%b1)

[4] Türk Dil Kurumu, Güncel Türkçe Sözlük, “Yürütme” maddesinin üçüncü anlamı.(http://www.tdk.gov.tr/TR/Genel/SozBul.aspx?F6E10F8892433CFFAAF6AA849816B2EF4376734BED947CDE&Kelime=y%c3%bcr%c3%bctme)

Enikonu Her Konu için 0 cevap

 1. Haroldhycle diyorki:
  Yorumunuz denetim için bekliyor.

  Kudos! An abundance of stuff.

  http://cialismsnrx.com/
  recommended cialis dosage
  cialis 20mg
  cialis viagra buy online
  cialis 20mg

 2. Haroldhycle diyorki:
  Yorumunuz denetim için bekliyor.

  Nicely put. Thanks!
  https://www.cialismim.com/
  can i break my cialis in half
  buy cialis online
  cialis diario precio mexico
  buy cialis online

 3. Haroldhycle diyorki:
  Yorumunuz denetim için bekliyor.

  Thanks, Awesome stuff!
  http://cialismsnntx.com/
  cialis precio farmacia ahumada
  cialis online
  cialis gold 20mg
  cialis 20 mg

 4. Haroldhycle diyorki:
  Yorumunuz denetim için bekliyor.

  Cheers, I like this.
  http://cialisttk.com/
  can you cut cialis 20 half
  cialis online
  what is better than viagra and cialis
  cialis 20 mg

 5. Haroldhycle diyorki:
  Yorumunuz denetim için bekliyor.

  Very good postings, With thanks.
  http://cialisttk.com/
  boite de cialis 20mg
  cialis online
  cialis in russland
  cialis 20mg

 6. Haroldhycle diyorki:
  Yorumunuz denetim için bekliyor.

  You’ve made your point pretty nicely!!
  https://www.cialisfidel.com/
  disfuncion erectil y cialis
  cialis generic
  siti affidabili per acquisto cialis
  cialis 20mg

 7. Haroldhycle diyorki:
  Yorumunuz denetim için bekliyor.

  You said it perfectly.!
  http://cialispego.com/
  where can i buy cialis pills
  buy cialis online
  cialis effetti collaterali controindicazioni
  cialis generic

 8. Haroldhycle diyorki:
  Yorumunuz denetim için bekliyor.

  This is nicely said! .
  http://cialismsnntx.com/
  what is the cost of cialis at walmart
  cialis 20 mg
  cialis ПЂО»О·ПЃОїП†ОїПЃО№ОµП‚
  cialis generic

 9. Haroldhycle diyorki:
  Yorumunuz denetim için bekliyor.

  Awesome material. Many thanks.
  http://cialisttk.com/
  medicamento mejor que el cialis
  cheap cialis
  cialis increases cortisol
  cialis without a doctor prescription

 10. Haroldhycle diyorki:
  Yorumunuz denetim için bekliyor.

  Many thanks, A good amount of stuff.

  http://cialispego.com/
  cialis etkisiz
  buy cialis online
  cialis post workout
  cialis 20 mg

 11. Haroldhycle diyorki:
  Yorumunuz denetim için bekliyor.

  You actually mentioned that fantastically!
  https://www.cialisfidel.com/
  cialis and hiv
  cheap cialis
  conditionnement cialis
  cialis online

 12. Haroldhycle diyorki:
  Yorumunuz denetim için bekliyor.

  This is nicely said. .
  http://cialismsnntx.com/
  prezzo cialis farmacie italiane
  cialis 20mg
  cialis em farmacia de manipulação
  cialis 20mg

 13. Haroldhycle diyorki:
  Yorumunuz denetim için bekliyor.

  Nicely put. Appreciate it!
  http://cialispego.com/
  cialis seroquel
  buy cialis online
  cialis 600
  cheap cialis

 14. Haroldhycle diyorki:
  Yorumunuz denetim için bekliyor.

  Regards. Great stuff!
  https://www.cialismim.com/
  cialis france ordonnance
  cialis online
  ioffer cialis
  cialis generic

 15. Haroldhycle diyorki:
  Yorumunuz denetim için bekliyor.

  This is nicely put! .
  http://cialismsnrx.com/
  20 mg cialis effectiveness
  buy cialis online
  bula de cialis diario
  buy cialis online

 16. Haroldhycle diyorki:
  Yorumunuz denetim için bekliyor.

  Truly plenty of superb knowledge!
  https://www.cialisfidel.com/
  does cialis keep you hard after coming
  buy cialis online
  cialis precio en mexico df
  generic cialis

 17. Haroldhycle diyorki:
  Yorumunuz denetim için bekliyor.

  You actually said this exceptionally well!
  http://cialismsnntx.com/
  tamsulosin vs cialis
  cialis 20mg
  avodart cialis interaction
  cialis without a doctor prescription

 18. Haroldhycle diyorki:
  Yorumunuz denetim için bekliyor.

  Appreciate it, Loads of forum posts.

  https://www.cialisfidel.com/
  taking cialis recreationally
  cialis online
  cialis 5mg preço
  cialis 20mg

 19. Haroldhycle diyorki:
  Yorumunuz denetim için bekliyor.

  Really lots of terrific tips.
  http://cialismsnntx.com/
  jual cialis tadalafil
  cheap cialis
  effet du cialis chez la femme
  cialis without a doctor prescription

 20. Haroldhycle diyorki:
  Yorumunuz denetim için bekliyor.

  Good posts. Thanks!
  http://cialismsnrx.com/
  cialis mas red bull
  cialis 20mg
  se puede tomar cialis y hacer ejercicio
  cialis without a doctor prescription

 21. Haroldhycle diyorki:
  Yorumunuz denetim için bekliyor.

  Great info, Appreciate it!
  http://cialismsnntx.com/
  qui connait le cialis
  cialis generic
  reasons cialis does not work
  generic cialis

 22. Haroldhycle diyorki:
  Yorumunuz denetim için bekliyor.

  Regards, Wonderful stuff!
  http://cialisttk.com/
  cialis package sizes
  buy cialis online
  anyone selling cialis
  cialis without a doctor prescription

 23. Haroldhycle diyorki:
  Yorumunuz denetim için bekliyor.

  Many thanks. I like this.
  http://cialismsnntx.com/
  cialis effects how long
  generic cialis
  does cialis work better the next day
  cheap cialis

 24. Haroldhycle diyorki:
  Yorumunuz denetim için bekliyor.

  Thanks. Ample information!

  http://cialispego.com/
  associazione viagra cialis
  generic cialis
  cialis 10 mg or 20 mg
  buy cialis online

 25. Haroldhycle diyorki:
  Yorumunuz denetim için bekliyor.

  Nicely put. Thank you.
  http://cialismsnntx.com/
  cialis e aciditГ 
  cialis without a doctor prescription
  can you drink when taking cialis
  cialis 20mg

 26. Haroldhycle diyorki:
  Yorumunuz denetim için bekliyor.

  You actually stated it perfectly.
  http://cialispego.com/
  taking 2 5mg cialis pills
  cialis 20 mg
  cialis cost 20mg
  generic cialis

 27. Haroldhycle diyorki:
  Yorumunuz denetim için bekliyor.

  Fantastic write ups. Kudos!
  http://cialismsnrx.com/
  cialis over the counter in canada
  cialis online
  viagra cialis generico
  generic cialis

 28. Haroldhycle diyorki:
  Yorumunuz denetim için bekliyor.

  With thanks! Plenty of advice!

  https://www.cialismim.com/
  how long has cialis been around
  generic cialis
  cialis prezzo in italia
  cialis generic

 29. Haroldhycle diyorki:
  Yorumunuz denetim için bekliyor.

  Amazing advice. Appreciate it!
  http://cialismsnrx.com/
  online cialis europe
  cialis generic
  can cialis cause dependence
  cialis generic

 30. Haroldhycle diyorki:
  Yorumunuz denetim için bekliyor.

  Seriously plenty of superb info.
  http://cialismsnrx.com/
  cialis nainen
  cialis 20 mg
  bringing cialis into australia
  cialis generic

 31. Haroldhycle diyorki:
  Yorumunuz denetim için bekliyor.

  You said it adequately.!
  https://www.cialismim.com/
  cialis peak concentration
  generic cialis
  cialis positive nebenwirkungen
  cialis 20 mg

 32. Haroldhycle diyorki:
  Yorumunuz denetim için bekliyor.

  With thanks. Very good information!
  http://cialismsnrx.com/
  cialis and imodium
  cialis 20 mg
  cialis de cuantos mg
  generic cialis

 33. Haroldhycle diyorki:
  Yorumunuz denetim için bekliyor.

  You made your position extremely clearly..
  https://www.cialismim.com/
  what is the price of cialis 10mg
  cialis 20mg
  where can i get cialis fast
  generic cialis

 34. Haroldhycle diyorki:
  Yorumunuz denetim için bekliyor.

  Really all kinds of awesome material.
  https://www.cialisfidel.com/
  canada drugs online cialis
  generic cialis
  what works better levitra or cialis
  cheap cialis

 35. Haroldhycle diyorki:
  Yorumunuz denetim için bekliyor.

  Amazing many of awesome material.
  https://www.cialisfidel.com/
  donde puedo comprar cialis en mexico
  buy cialis online
  cheap cialis melbourne
  cialis without a doctor prescription

 36. Haroldhycle diyorki:
  Yorumunuz denetim için bekliyor.

  Thank you. Lots of info.

  http://cialispego.com/
  cialis con cocaina
  cialis 20 mg
  venta de cialis en usa
  cialis generic

 37. Haroldhycle diyorki:
  Yorumunuz denetim için bekliyor.

  Thank you, I enjoy it!
  http://cialispego.com/
  cialis spedizione rapida
  cialis generic
  cialis generika in der schweiz kaufen
  cialis generic

 38. Haroldhycle diyorki:
  Yorumunuz denetim için bekliyor.

  Regards! Plenty of write ups.

  https://www.cialisfidel.com/
  efectos de cialis 10 mg
  cialis 20 mg
  prescription needed for cialis
  cheap cialis

 39. Haroldhycle diyorki:
  Yorumunuz denetim için bekliyor.

  Kudos! A good amount of advice!

  http://cialismsnrx.com/
  does cialis have testosterone in it
  cialis without a doctor prescription
  pharmacie en ligne cialis original
  cialis 20 mg

 40. Haroldhycle diyorki:
  Yorumunuz denetim için bekliyor.

  You actually said it well.
  https://www.cialismim.com/
  publicidad de cialis
  buy cialis online
  cialis duracion tratamiento
  cialis 20mg

 41. Haroldhycle diyorki:
  Yorumunuz denetim için bekliyor.

  Many thanks. Lots of material.

  http://cialispego.com/
  si tomo cialis puedo ingerir alcohol
  cialis online
  cialis bula 5mg
  buy cialis online

 42. Haroldhycle diyorki:
  Yorumunuz denetim için bekliyor.

  You expressed it terrifically.
  http://cialismsnrx.com/
  5mg cialis online canada
  cheap cialis
  what is cialis ingredients
  cialis 20 mg

 43. Haroldhycle diyorki:
  Yorumunuz denetim için bekliyor.

  Kudos. I enjoy it.
  http://cialisttk.com/
  maximum strength of cialis
  cialis 20mg
  how safe is it to buy cialis online
  cialis without a doctor prescription

 44. Haroldhycle diyorki:
  Yorumunuz denetim için bekliyor.

  Position certainly applied..
  http://cialisttk.com/
  quanto tempo prima del rapporto va assunto il cialis
  cialis generic
  prezzo confezione cialis
  cialis without a doctor prescription

 45. Haroldhycle diyorki:
  Yorumunuz denetim için bekliyor.

  You actually said it fantastically.
  http://cialismsnrx.com/
  buy cialis uk next day delivery
  buy cialis online
  cialis anotacija
  generic cialis

 46. Haroldhycle diyorki:
  Yorumunuz denetim için bekliyor.

  This is nicely expressed! !
  http://cialispego.com/
  reviews generic cialis
  generic cialis
  what is the typical dose of cialis
  cialis 20 mg

 47. Haroldhycle diyorki:
  Yorumunuz denetim için bekliyor.

  Nicely put. Kudos.
  http://cialismsnrx.com/
  cialis ojos rojos
  generic cialis
  cialis side effects legs
  cialis online

 48. Haroldhycle diyorki:
  Yorumunuz denetim için bekliyor.

  Thank you, Terrific stuff.
  https://www.cialismim.com/
  cialis 20mg vs levitra
  cialis without a doctor prescription
  vente de cialis en tunisie
  cialis 20mg

 49. Haroldhycle diyorki:
  Yorumunuz denetim için bekliyor.

  This is nicely said! .
  http://cialisttk.com/
  cialis and lotrel
  cialis 20 mg
  para que es bueno la cialis
  buy cialis online

 50. Haroldhycle diyorki:
  Yorumunuz denetim için bekliyor.

  Very well spoken certainly! !
  http://cialisttk.com/
  cialis jenter
  cheap cialis
  cialis en espagne
  cialis generic

 51. Haroldhycle diyorki:
  Yorumunuz denetim için bekliyor.

  Fantastic facts. Kudos.
  http://cialismsnrx.com/
  cialis 5 mg precio chile
  cialis generic
  cialis canadian healthcare
  cialis online

 52. Haroldhycle diyorki:
  Yorumunuz denetim için bekliyor.

  Whoa all kinds of great tips.
  https://www.cialisfidel.com/
  pharmacie lafayette prix du cialis
  cialis 20 mg
  cialis with arginine
  cialis online

 53. Haroldhycle diyorki:
  Yorumunuz denetim için bekliyor.

  Wow many of valuable material.
  http://cialispego.com/
  cialis free trial voucher
  cialis without a doctor prescription
  cialis o viagra mejor
  buy cialis online

 54. Haroldhycle diyorki:
  Yorumunuz denetim için bekliyor.

  Truly a good deal of amazing knowledge.
  https://www.cialismim.com/
  reacciones adversas cialis
  cialis without a doctor prescription
  precio cialis seguridad social
  cialis without a doctor prescription

 55. Haroldhycle diyorki:
  Yorumunuz denetim için bekliyor.

  Very good postings, Thank you.
  https://www.cialismim.com/
  cialis pastillas cuanto cuesta en mexico
  cialis 20 mg
  can i take priligy with cialis
  buy cialis online

 56. Haroldhycle diyorki:
  Yorumunuz denetim için bekliyor.

  Valuable info. Many thanks.
  http://cialismsnntx.com/
  maximum recommended dose of cialis
  cialis generic
  cialis generique brevet
  buy cialis online

 57. Haroldhycle diyorki:
  Yorumunuz denetim için bekliyor.

  Many thanks. Useful information!
  http://cialismsnntx.com/
  cialis eiaculazioni precoce
  cialis 20mg
  cialis for bph insurance coverage
  cialis generic

 58. Haroldhycle diyorki:
  Yorumunuz denetim için bekliyor.

  Cheers, I value this.
  https://www.cialismim.com/
  cialis lilly 20mg price
  buy cialis online
  cialis assistance programs
  cialis 20 mg

 59. Haroldhycle diyorki:
  Yorumunuz denetim için bekliyor.

  Info very well considered.!
  http://cialispego.com/
  jual cialis malaysia
  generic cialis
  acquisto cialis online forum
  cialis without a doctor prescription

 60. Haroldhycle diyorki:
  Yorumunuz denetim için bekliyor.

  You actually reported it terrifically.
  http://cialismsnntx.com/
  cialis tabletta
  cialis generic
  cialis reviews drugs.com
  cheap cialis

 61. Haroldhycle diyorki:
  Yorumunuz denetim için bekliyor.

  With thanks! Wonderful information!
  http://cialispego.com/
  oxyde nitrique et cialis
  buy cialis online
  viagra cialis wirkdauer
  buy cialis online

 62. Haroldhycle diyorki:
  Yorumunuz denetim için bekliyor.

  You actually reported it fantastically!
  http://cialispego.com/
  acquista online cialis sicuro
  cialis online
  cialis 5mg prospecto
  cheap cialis

 63. Haroldhycle diyorki:
  Yorumunuz denetim için bekliyor.

  Great posts. Cheers!
  http://cialismsnntx.com/
  cialis brain hemorrhage
  cialis online
  can u drink alcohol with cialis
  cialis generic

 64. Haroldhycle diyorki:
  Yorumunuz denetim için bekliyor.

  Incredible all kinds of great information!
  http://cialismsnrx.com/
  donde puedo comprar cialis de 5mg
  cialis 20mg
  cialis dissolution
  cialis 20 mg

 65. Haroldhycle diyorki:
  Yorumunuz denetim için bekliyor.

  Reliable write ups. Thank you!
  https://www.cialismim.com/
  marketing strategy cialis
  cheap cialis
  cialis ranbaxy india
  cialis without a doctor prescription

 66. Haroldhycle diyorki:
  Yorumunuz denetim için bekliyor.

  Kudos! Lots of facts.

  http://cialismsnrx.com/
  cialis melhora desempenho
  cheap cialis
  cialis duchenne
  cialis 20 mg

 67. Haroldhycle diyorki:
  Yorumunuz denetim için bekliyor.

  Thanks a lot, A lot of advice!

  http://cialismsnntx.com/
  cialis feminino
  cialis online
  cialis en el peru
  cialis online

 68. Haroldhycle diyorki:
  Yorumunuz denetim için bekliyor.

  Information effectively applied!.
  http://cialisttk.com/
  cialis oder sildenafil
  generic cialis
  cialis coupon code
  cialis generic

 69. Haroldhycle diyorki:
  Yorumunuz denetim için bekliyor.

  You revealed this adequately!
  http://cialismsnrx.com/
  cuales son los efectos de la pastilla cialis
  cialis generic
  what is a cialis overdose
  buy cialis online

 70. Haroldhycle diyorki:
  Yorumunuz denetim için bekliyor.

  Amazing many of beneficial material!
  http://cialismsnrx.com/
  cialis ulcer
  cialis without a doctor prescription
  que contient le cialis
  cheap cialis

 71. Haroldhycle diyorki:
  Yorumunuz denetim için bekliyor.

  Wonderful facts, Cheers!
  http://cialismsnrx.com/
  do i need prescription for cialis in uk
  cialis generic
  cialis bolivares
  cialis generic

 72. Haroldhycle diyorki:
  Yorumunuz denetim için bekliyor.

  This is nicely expressed! !
  http://cialisttk.com/
  cialis therapie erfahrungsbericht
  cialis without a doctor prescription
  gГјvenilir cialis nerden alД±nД±r
  cialis online

 73. Haroldhycle diyorki:
  Yorumunuz denetim için bekliyor.

  Nicely put, Cheers!
  http://cialismsnrx.com/
  cialis pills what are for
  buy cialis online
  cialis receita medica portugal
  cialis without a doctor prescription

 74. Haroldhycle diyorki:
  Yorumunuz denetim için bekliyor.

  Thank you, Excellent information.
  http://cialispego.com/
  forum generiques cialis
  cialis without a doctor prescription
  prendre cialis 40 mg
  cialis 20mg

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir