Enikonu Her Konu

Yasama, Yürütme ve Yargıda Çoğulculuk ve Çoğunlukçuluk Uygulamaları

Demokrasi, Abraham Lincoln’ün tabiri ile “halkın, halk tarafından halk için yönetilmesi”dir[1] ve bu yönetimin de, “iktidar”ı tecezzi şekli esas alınan  Montesquieu’den beri -asla diktatoryaya dönüşmesin diye- yasama, yürütme ve yargı şeklinde üçe ayrılması bir genel kabul halini almıştır.

Demokrasiyi oluşturan bu erklerde meşruiyetin kaynağı halkın temsili önemlidir ki buna demokratik meşruiyet denir; erkin demokratik meşruiyetini, oluşumunun ne kadarının halk tarafından ve doğrudan yapıldığı belirler. Demokratik meşruiyet için demokrasinin erklerinden her birine, halkın, mümkün olduğu kadar doğrudan seçimlerle temsilci/üye belirlemesi gerekir. Demokratik meşruiyet adına temsil mekanizması kurulurken hangi erkte nasıl bir sistem uygulanacağı problemi ortaya çıkar. Demokratik meşruiyet adına temsilde, temelde iki demokratik model vardır: (1) Adına çoğulculuk (pluralizm) dediğimiz, herhangi bir konu veya oluşumda çeşitliliğin ve buna bağlı olarak birçok görüşün/unsurun tesir ve temsilini esas alan temsil mekanizması ve (2) adına çoğunlukçuluk (majoriteryanizm) dediğimiz, sadece çoğunluktaki görüşün oluşumda var olması diğerlerin temsil edilmemesini esas alan temsil mekanizmasıdır. Günümüzde temsil mekanizmalarında tercih edilen yönteme göre demokrasiler “çoğunlukçu demokrasi” veya “çoğulcu demokrasi” şeklinde adlandırılmaktadır. Halbuki gerçek bir demokraside çoğunlukçuluk veya çoğulculuk, bir bütün olarak demokrasinin/demokratik yapının değil, demokratik erklerin vasıfları ve sıfatları olabilir. Çoğulculuk ve çoğunlukçuluk prensiplerinden her biri, demokrasinin üç erkinin demokratik meşruiyet doğrultusunda oluşumunda, yani halkın demokratik erklerde temsilinde ayrı ayrı uygulanması gereken temsil mekanizmalarıdır. İşte tam bu noktada soru hangi erkte hangi temsil mekanizmasının uygulanacağı/uygulanması gerekliliğidir. Bu soruya demokrasinin doğası ile uyumlu ve sağlıklı bir cevabı tespit edebilmek ve ortaya koyabilmek için, her bir erkin demokratik düzen içindeki var oluş amacını, tarifini bilmek gerekmektedir.

Gerekçelerini hemen peşinden açıklamak şartı ile, sonda söyleyeceğim hükmü başta söylemek isterim: Demokrasinin üç erkinden yasama ve yargı erklerinin oluşumunda çoğulculuk; yürütme erkinin oluşumunda ise çoğunlukçuluk prensipleri birer temsil mekanizması olarak uygulanmalıdır.

Gerekçelerine gelince…

Yasama, “Genel, soyut, objektif ve sürekli nitelikte kurallar koyma” [2] anlamında yasa yapma, yasa koyma, yasa değiştirme, yasa kaldırma ve denetleme yapma görevi bulunan demokratik erktir. Bunun için de beraber bir arada yaşama iradesi göstererek bir arada yaşayan ve kavramının doğası gereği heterojen insan topluluğundan oluşan toplumun tümü üzerinde geçerli olacak yasaların, toplumun en geniş ve  alabildiğine çeşitli heterojen bileşenlerinin katılımı ve temsili ile hazırlanması gerekir. Bu çeşitliliğin yasama erkinin doğası gereği oluşumuna yansıması gereği, aynı zamanda bir temsil mekanizması olarak çoğulculuğu elzem ve kaçınılmaz kılar. Çünkü erkin oluşumunda gerekli ve şart olan  çeşitlilik ancak çoğulcu bir temsil mekanizmasının uygulanması ile mümkündür. Çoğulculuk yerine çoğunlukçu bir temsil mekanizmasını yasama organının oluşumunda uyguladığımızda ise, yasama erkinin var oluş amacı ve işlevlerinin aksine, çeşitliliğin sağlanamadığı ve dolayısı ile amacın ve demokratik meşruiyetin sakatlandığı bir yasama erki ortaya çıkar. Toplumun heterojen bileşenleri yasama erkinde gereği gibi temsil edilemedikleri için kendilerini dolaylı ya da doğrudan ilgilendiren yasama faaliyetlerine, temsil ve müzakere süreçlerine katılamayacaklardır. Böylesi bir yasama erkinin, erkin demokratik amacına ters düştüğü gerçeği bir tarafa, gereken temsil mekanizması ile oluşmadığı için demokratik meşruiyetine de halel gelmiş olacağı açıktır.

Yargı, yasama organı tarafından yapılan yasalara göre, tarafsız ve bağımsız mahkemelerce “bir olay veya olgunun doğuşuna etken olan sebeplerin de göz önünde bulundurularak değerlendirilmesi sonucu verilen karar”ı[3] ortaya koyma ve yasama ve yürütme erklerinin hukuki denetimini yapma yetkisi olan erktir. Bu yönüyle bazen insanlar hakkında geri dönüşü ve telafisi olmayan hayati kararlar verme yetkisi de olan bir erktir. Tek sesli, tek görüşlü olması durumunda verilen kararın sıhhati tartışmalıdır. Bunun içindir ki pek çok hukuk sisteminde idam cezaları en az üç kişilik bir mahkeme heyetinin oybirliği ile verilir. Hukuki kararı alan hakimler heyetinin -heyet içinde sayısal ağırlığı teşkil etmesine müsaade edilmeksizin- farklı kaynaklardan ve dünya görüşlerinden gelen üyelerden oluşması, verilen kararın isabet yüzdesini ve sıhhatini arttırır.

Birbirine benzemez hakimlerin verdiği kararın sıhhati, çoğunlukçuluk yöntemi ile seçilmiş, birbirine benzeyen, üstelik bayağı benzeyen hakimler heyetinin verdiği kararın sıhhatinden çok daha fazladır. Mantık basit: sayısal ağırlığı ve üstünlüğü kimsenin veya hiçbir fikri grubun tek başına sağlayamadığı çok sesli bir yapıda, salt çoğunluk şartına uyularak verilmiş bir karar mı daha sağlıklı olur, yoksa bütün üyelerin veya üyelerin çoğunun birbirine benzediği, sayısal ağırlık veya üstünlüğü bir zümrenin tek başına sağladığı tek sesli bir yapıda verilmiş bir karar mı?

Hiç şüphesiz, sayısal ağırlığı ve üstünlüğü kimsenin veya hiçbir fikri grubun tek başına sağlayamadığı çok sesli bir yapıda, salt çoğunluk şartına uyularak verilecek bir kararda hakimler heyetinin karar öncesi hukuki müzakereler sürecinde birbirlerini ikna etmek için kullanacakları argüman ve jargon salt -evrensel anlamda- hukuki olacaktır. Bu da kararın sıhhatini arttıran bir etkendir. Buna mukabil bütün üyelerin veya üyelerin çoğunun birbirine benzediği, bir grubun ya da zümrenin tek başına salt çoğunluğu sağlayabilecek sayısal ağırlık veya üstünlüğe sahip olduğu tek sesli bir hakimler heyetinin karar öncesi hukuki müzakere süreçlerinde argüman ve jargonların salt hukuki olması beklenemez; daha ziyade ideoloji, nepotizm, siyaset vb. hukuk dışı nosyonların etkili olması beklenebilir. Bütün bu sebeplerle yargı erkinin oluşumunda uygulanması gereken temsil mekanizması çoğunlukçuluk değil, çoğulculuktur.

Yürütme erki, yasama erkinin belirlediği yasalar çerçevesinde ve yargı erkinin hukuki denetimi altında, demokratik sistem içinde başta hükümet olmak üzere, “merkezî yönetim ve yerinden yönetim kuruluşlarının hepsi”[4] ile oluşan ve uygulama yapan, icra ile yetkili erktir. İcra ve uygulama ise en ideal anlamı ile tekil irade ile yapılabilecek işlerdir. İradenin bölündüğü ve çeşitlendiği durumlarda, yani idarenin çoğul bir kimlik kazandığı durumlarda icra ve uygulama işlerini yerine getirmek güçleşecektir; zira iradenin çoğul bir yapıya bürünüp çeşitlenmesi, bir komplikasyon olarak yürütme erkinde, yani idarede şizofreniye (idari şizofreni), ya da en hafif tabirle idareyi oluşturan farklı iradeler arası bir idari iç çatışmaya yol açması kuvvetle muhtemeldir.  Bu da yürütme erkinin oluşumunda temsil mekanizmalarından çoğunlukçuluğun uygulanması gerekliliğini ortaya koyar. Yürütme erkinde icra ve idare için daha işler ve ideal olan tekil irade ancak yürütme erkinin oluşumunda çoğunlukçu bir temsil mekanizmasının uygulanması ile sağlanabilir. Yürütme erkinin oluşumunda çoğulcu temsil mekanizması uygulamaya kalkarsanız, çok başlılıktan ötürü -ideal anlamda- “idare” edemez, bir karar alıp uygulayamazsınız.


[1] “[…] government of the people, by the people, for the people […]” Amerika Birleşik Devletleri’nin 16. Başkanı Abrahamn Lincoln’ün 19 Kasım 1863 tarihli  “Gettysburg Address” (Gettysburg Hitabesi) isimli konuşmasından. (http://en.wikipedia.org/wiki/Gettysburg_Address)

[2] Türk Dil Kurumu, Güncel Türkçe Sözlük, “Yasama” maddesinin ikinci anlamı. (http://www.tdk.gov.tr/TR/Genel/SozBul.aspx?F6E10F8892433CFFAAF6AA849816B2EF4376734BED947CDE&Kelime=yasama)

[3] Türk Dil Kurumu, Güncel Türkçe Sözlük, “Yargı” maddesinin ikinci anlamı.(http://www.tdk.gov.tr/TR/Genel/SozBul.aspx?F6E10F8892433CFFAAF6AA849816B2EF4376734BED947CDE&Kelime=yarg%c4%b1)

[4] Türk Dil Kurumu, Güncel Türkçe Sözlük, “Yürütme” maddesinin üçüncü anlamı.(http://www.tdk.gov.tr/TR/Genel/SozBul.aspx?F6E10F8892433CFFAAF6AA849816B2EF4376734BED947CDE&Kelime=y%c3%bcr%c3%bctme)

Enikonu Her Konu için 0 cevap

 1. JimmieTrink diyorki:
  Yorumunuz denetim için bekliyor.

  With thanks. Ample facts.

  https://www.dunamisproductions.com/
  prescription price comparison
  top rated canadian pharmacies online
  canada pharmacies online prescriptions
  trust pharmacy canada

 2. JimmieTrink diyorki:
  Yorumunuz denetim için bekliyor.

  Good postings. Many thanks!
  https://www.interlandchemie.com/
  canadian pharmacy no prescription
  canada pharmacy online
  canadapharmacyonline com
  aarp approved canadian online pharmacies

 3. JimmieTrink diyorki:
  Yorumunuz denetim için bekliyor.

  You actually suggested this very well.
  https://www.dunamisproductions.com/
  highest rated canadian pharmacies
  canada online pharmacies
  legitimate canadian mail order pharmacies
  canadian pharmacies

 4. JimmieTrink diyorki:
  Yorumunuz denetim için bekliyor.

  You mentioned it superbly.
  https://www.waltcoexpress.com/
  buying drugs canada
  canadian online pharmacy
  canada drug
  trust pharmacy canada

 5. JimmieTrink diyorki:
  Yorumunuz denetim için bekliyor.

  Thank you. Ample content.

  https://www.waltcoexpress.com/
  online discount pharmacy
  top rated canadian pharmacies online
  canadian online pharmacy
  northwest pharmacy

 6. JimmieTrink diyorki:
  Yorumunuz denetim için bekliyor.

  You mentioned this perfectly.
  https://www.interlandchemie.com/
  prescription cost comparison
  canadian drugs
  mexican pharmacies shipping to usa
  canadian viagra

 7. JimmieTrink diyorki:
  Yorumunuz denetim için bekliyor.

  You have made your position pretty effectively.!
  https://www.interlandchemie.com/
  pharmacy without dr prescriptions
  online pharmacies canada
  best canadian mail order pharmacies
  trust pharmacy canada

 8. JimmieTrink diyorki:
  Yorumunuz denetim için bekliyor.

  Nicely put, Thank you.
  https://www.waltcoexpress.com/
  medical information online
  canadian viagra
  buy prescription drugs from canada
  canada online pharmacies

 9. JimmieTrink diyorki:
  Yorumunuz denetim için bekliyor.

  You actually reported that really well!
  https://www.visitwaushara.com/
  canada online pharmacy
  aarp approved canadian online pharmacies
  board of pharmacy
  canada pharmaceutical online ordering

 10. JimmieTrink diyorki:
  Yorumunuz denetim için bekliyor.

  Useful stuff. Kudos.
  https://www.lunarciel.com/
  prescription cost
  canadian cialis
  prescription pricing
  canada drugs

 11. JimmieTrink diyorki:
  Yorumunuz denetim için bekliyor.

  You actually mentioned it very well.
  https://www.waltcoexpress.com/
  discount prescription drugs online
  online pharmacies canada
  us pharmacy no prior prescription
  canadian cialis

 12. JimmieTrink diyorki:
  Yorumunuz denetim için bekliyor.

  Thanks a lot. I enjoy this.
  https://www.dunamisproductions.com/
  canada online pharmacy
  canada pharmaceuticals online
  canadian cialis
  mexican pharmacies shipping to usa

 13. JimmieTrink diyorki:
  Yorumunuz denetim için bekliyor.

  Wonderful info. Kudos!
  https://www.visitwaushara.com/
  online pharmacy no prescription
  canadian pharmaceuticals online
  canadian rx
  canada pharmacy

 14. JimmieTrink diyorki:
  Yorumunuz denetim için bekliyor.

  Thanks, Plenty of facts!

  https://www.visitwaushara.com/
  reputable canadian mail order pharmacies
  canadianpharmacy
  online pharmacy canada
  canadian pharmacies-24h

 15. JimmieTrink diyorki:
  Yorumunuz denetim için bekliyor.

  Thanks. Very good stuff!
  https://www.waltcoexpress.com/
  us pharmacy no prior prescription
  canadian cialis
  prescription drugs canada
  canadian cialis

 16. JimmieTrink diyorki:
  Yorumunuz denetim için bekliyor.

  Thank you! I value it!
  https://www.interlandchemie.com/
  prescription drug cost
  canadian pharmaceuticals online
  cheap canadian drugs
  online pharmacies canada

 17. JimmieTrink diyorki:
  Yorumunuz denetim için bekliyor.

  Nicely put, Kudos.
  https://www.visitwaushara.com/
  prescription drugs prices
  canadian online pharmacies
  online pharmacies
  canadian pharmacies online

 18. JimmieTrink diyorki:
  Yorumunuz denetim için bekliyor.

  Many thanks, Excellent information!
  https://www.interlandchemie.com/
  drugs online
  canadian pharmacies without an rx
  pharmacy prices compare
  global pharmacy canada

 19. JimmieTrink diyorki:
  Yorumunuz denetim için bekliyor.

  Wow lots of useful knowledge!
  https://www.visitwaushara.com/
  mexican pharmacy online medications
  canadian drugs
  canadian drugs without prescription
  canadian pharmacy

 20. JimmieTrink diyorki:
  Yorumunuz denetim için bekliyor.

  Nicely put, Cheers!
  https://www.waltcoexpress.com/
  discount prescription drug
  canada online pharmacies
  canadian drugstore reviews
  canada pharmaceutical online ordering

 21. JimmieTrink diyorki:
  Yorumunuz denetim için bekliyor.

  Amazing information. Thanks a lot.
  https://www.dunamisproductions.com/
  walgreens pharmacy
  canadian drugs
  compare prescription prices
  canada drugs

 22. JimmieTrink diyorki:
  Yorumunuz denetim için bekliyor.

  This is nicely expressed. !
  https://www.dunamisproductions.com/
  mexican online pharmacies
  canada drugs
  canadian pharmacy reviews
  top rated canadian pharmacies online

 23. JimmieTrink diyorki:
  Yorumunuz denetim için bekliyor.

  Wow plenty of valuable tips.
  https://www.dunamisproductions.com/
  drugs without prescription
  trust pharmacy canada
  buying prescription drugs canada
  canada online pharmacies

 24. JimmieTrink diyorki:
  Yorumunuz denetim için bekliyor.

  Thanks, I appreciate it!
  https://www.waltcoexpress.com/
  costco pharmacy pricing
  canadian pharcharmy
  buying prescription drugs canada
  trust pharmacy canada

 25. JimmieTrink diyorki:
  Yorumunuz denetim için bekliyor.

  Whoa loads of helpful info!
  https://www.interlandchemie.com/
  discount pharmacy
  aarp approved canadian online pharmacies
  online pharmacy no prescription needed
  london drugs canada

 26. JimmieTrink diyorki:
  Yorumunuz denetim için bekliyor.

  Beneficial material. With thanks.
  https://www.visitwaushara.com/
  drugs without prescription
  canada pharmaceuticals online
  pharmacy price compare
  canadian pharmacies without an rx

 27. JimmieTrink diyorki:
  Yorumunuz denetim için bekliyor.

  You actually mentioned that fantastically.
  https://www.dunamisproductions.com/
  canada pharmacy online reviews
  canadian viagra
  best online canadian pharcharmy
  online pharmacies canada

 28. JimmieTrink diyorki:
  Yorumunuz denetim için bekliyor.

  Cheers! Excellent information.
  https://www.dunamisproductions.com/
  discount drugs online pharmacy
  canadian pharmacies-24h
  pharmacy near me
  canadian cialis

 29. JimmieTrink diyorki:
  Yorumunuz denetim için bekliyor.

  With thanks. Excellent information!
  https://www.visitwaushara.com/
  best canadian mail order pharmacies
  canada online pharmacies
  canada pharmacy online orders
  online pharmacies canada

 30. JimmieTrink diyorki:
  Yorumunuz denetim için bekliyor.

  Many thanks! I enjoy it!
  https://www.lunarciel.com/
  compare prescription prices
  canada pharmacy online
  canadian pharmacy no prescription needed
  canadian pharcharmy

 31. JimmieTrink diyorki:
  Yorumunuz denetim için bekliyor.

  Regards! I like this.
  https://www.interlandchemie.com/
  online pharmacy no prescription
  online pharmacies of canada
  prescription drug price comparison
  canada drugs

 32. JimmieTrink diyorki:
  Yorumunuz denetim için bekliyor.

  Whoa tons of wonderful knowledge!
  https://www.dunamisproductions.com/
  canada drug prices
  canadian pharmacies online
  pharmacy online mexico
  canadian pharmacy online

 33. JimmieTrink diyorki:
  Yorumunuz denetim için bekliyor.

  Truly quite a lot of good data.
  https://www.interlandchemie.com/
  prescription drug price comparison
  canadian pharmacies
  canada pharmacies online prescriptions
  canada pharmacy online

 34. JimmieTrink diyorki:
  Yorumunuz denetim için bekliyor.

  You explained that wonderfully.
  https://www.waltcoexpress.com/
  canada pharmacy online no script
  aarp approved canadian online pharmacies
  prescription drugs canada
  canadian pharmacies that ship to us

 35. JimmieTrink diyorki:
  Yorumunuz denetim için bekliyor.

  Thanks. Loads of material!

  https://www.lunarciel.com/
  pharmacy cost comparison
  canadian pharmacies
  best non prescription online pharmacies
  online pharmacies of canada

 36. JimmieTrink diyorki:
  Yorumunuz denetim için bekliyor.

  Really tons of fantastic data!
  https://www.waltcoexpress.com/
  canada online pharmacies
  canada pharmacy
  legitimate canadian mail order pharmacies
  canadian pharmacies that ship to us

 37. JimmieTrink diyorki:
  Yorumunuz denetim için bekliyor.

  Useful facts. Thank you.
  https://www.lunarciel.com/
  no prior prescription required pharmacy
  canadian viagra
  discount drugs online pharmacy
  canadian viagra

 38. JimmieTrink diyorki:
  Yorumunuz denetim için bekliyor.

  Kudos. Great information!
  https://www.interlandchemie.com/
  canada pharmacies
  canada pharmacy online
  best online canadian pharcharmy
  global pharmacy canada

 39. JimmieTrink diyorki:
  Yorumunuz denetim için bekliyor.

  You actually revealed this perfectly!
  https://www.lunarciel.com/
  northwest pharmacy canada
  canadian pharmacies-24h
  canadapharmacy com
  canada drugs online

 40. JimmieTrink diyorki:
  Yorumunuz denetim için bekliyor.

  You actually mentioned it perfectly.
  https://www.waltcoexpress.com/
  mail order pharmacy
  canada pharmaceutical online ordering
  rx price comparison
  north west pharmacy canada

 41. JimmieTrink diyorki:
  Yorumunuz denetim için bekliyor.

  Position nicely utilized..
  https://www.waltcoexpress.com/
  canadianpharmacy
  canadian pharmacies online
  no prescription pharmacies
  canada drugs online

 42. JimmieTrink diyorki:
  Yorumunuz denetim için bekliyor.

  Kudos. I value it.
  https://www.dunamisproductions.com/
  canadian pharmacy king
  canadian pharmacy online
  online pharmacy without prescription
  canada online pharmacies

 43. JimmieTrink diyorki:
  Yorumunuz denetim için bekliyor.

  You actually said this very well.
  https://www.interlandchemie.com/
  canadian pharmacy
  canadian pharmacy online
  online canadian pharmacy
  northwestpharmacy

 44. JimmieTrink diyorki:
  Yorumunuz denetim için bekliyor.

  Many thanks, Lots of info!

  https://www.visitwaushara.com/
  get prescription online
  canada online pharmacies
  buy prescription drugs from canada
  canadian pharmacy

 45. JimmieTrink diyorki:
  Yorumunuz denetim için bekliyor.

  Terrific postings. Thank you!
  https://www.waltcoexpress.com/
  canadian pharmacy meds
  canadian viagra
  safeway pharmacy
  global pharmacy canada

 46. JimmieTrink diyorki:
  Yorumunuz denetim için bekliyor.

  Well voiced genuinely. !
  https://www.interlandchemie.com/
  canadadrugs.com pharmacy
  canadian pharmacies that ship to us
  mexican pharmacy online
  mexican pharmacies shipping to usa

 47. JimmieTrink diyorki:
  Yorumunuz denetim için bekliyor.

  Nicely put. Thanks a lot.
  https://www.interlandchemie.com/
  king pharmacy
  online pharmacies of canada
  canadian pharmacy 365
  canadian pharcharmy

 48. JimmieTrink diyorki:
  Yorumunuz denetim için bekliyor.

  You actually revealed it superbly.
  https://www.lunarciel.com/
  canada meds
  canada pharmaceuticals online
  top rated canadian pharmacies online
  canadian viagra

 49. JimmieTrink diyorki:
  Yorumunuz denetim için bekliyor.

  You have made your point!
  https://www.visitwaushara.com/
  prescription drug cost
  online pharmacies of canada
  canadianpharmacy
  canadian pharcharmy

 50. JimmieTrink diyorki:
  Yorumunuz denetim için bekliyor.

  Nicely put, Thank you.
  https://www.lunarciel.com/
  board of pharmacy
  canada pharmaceuticals online
  canada drug pharmacy
  online pharmacies canada

 51. JimmieTrink diyorki:
  Yorumunuz denetim için bekliyor.

  Thank you! I value this.
  https://www.waltcoexpress.com/
  mexican pharmacy online
  northwestpharmacy
  buy prescription drugs online
  canada pharmaceuticals online

 52. JimmieTrink diyorki:
  Yorumunuz denetim için bekliyor.

  Regards, Plenty of stuff.

  https://www.visitwaushara.com/
  buy online prescription drugs
  canadianpharmacy
  trust pharmacy canada
  top rated canadian pharmacies online

 53. JimmieTrink diyorki:
  Yorumunuz denetim için bekliyor.

  With thanks, Plenty of posts.

  https://www.waltcoexpress.com/
  no prescription pharmacies
  london drugs canada
  canadian pharmacy no prescription needed
  northwest pharmacy

 54. Peterren diyorki:
  Yorumunuz denetim için bekliyor.

  Superb information. Cheers!
  http://canadianpharmacysilo.com/
  prescription drugs online without
  canada online pharmacies
  canadian drugstore reviews
  canadian pharmacies online

 55. ScottCem diyorki:
  Yorumunuz denetim için bekliyor.

  Thanks a lot. I value this!
  http://canadianpharmacysilo.com/
  best canadian prescription prices
  canadian pharmacies that ship to us
  board of pharmacy
  canada pharmaceuticals online

 56. PatrickRaw diyorki:
  Yorumunuz denetim için bekliyor.

  Thank you, Quite a lot of material!

  http://www.canadianpharmacymsn.com/
  price prescription drugs
  canadian drugs
  canadian pharmacy king
  canada drugs

 57. Peterren diyorki:
  Yorumunuz denetim için bekliyor.

  Amazing information. Appreciate it.
  http://talahicc.com/
  canadian pharmacies shipping to usa
  online pharmacies of canada
  online drugs
  canada pharmaceutical online ordering

 58. ScottCem diyorki:
  Yorumunuz denetim için bekliyor.

  You revealed this perfectly.
  http://canadianpharmacymim.com/
  internet pharmacy
  canadian pharmacy
  pharmacy prices
  canadian viagra

 59. PatrickRaw diyorki:
  Yorumunuz denetim için bekliyor.

  Fantastic content. Appreciate it!
  http://canadianonlinepharmacynnm.com/
  canadian online pharmacy
  canadian online pharmacy
  best non prescription online pharmacies
  trust pharmacy canada

 60. Peterren diyorki:
  Yorumunuz denetim için bekliyor.

  You expressed this effectively!
  http://canadianpharmaciescubarx.com/
  canadian family pharmacy
  canadian pharmacies without an rx
  canadian pharmacies that ship to us
  canada drugs

 61. ScottCem diyorki:
  Yorumunuz denetim için bekliyor.

  Whoa tons of very good material.
  http://www.canadianpharmacymsn.com/
  canada pharmacies online
  canadian pharmacies-24h
  canada pharmacy online orders
  north west pharmacy canada

 62. PatrickRaw diyorki:
  Yorumunuz denetim için bekliyor.

  You said it adequately..
  http://canadianpharmacymim.com/
  safe canadian online pharmacies
  canadianpharmacy
  canada pharmacies prescription drugs
  canada drugs

 63. Peterren diyorki:
  Yorumunuz denetim için bekliyor.

  Terrific stuff, Kudos.
  http://canadianpharmacymim.com/
  pharmacy prices
  canadian pharmacies-24h
  no prior prescription required pharmacy
  canada pharmaceutical online ordering

 64. ScottCem diyorki:
  Yorumunuz denetim için bekliyor.

  Regards! Lots of posts.

  http://canadianpharmaciescubarx.com/
  best online canadian pharcharmy
  global pharmacy canada
  mexican pharmacies online
  canada drugs online

 65. PatrickRaw diyorki:
  Yorumunuz denetim için bekliyor.

  You actually stated that superbly.
  http://canadianpharmacymim.com/
  prescription price comparison
  canada drugs
  canadian drugstore online
  canadian online pharmacies

 66. Peterren diyorki:
  Yorumunuz denetim için bekliyor.

  Wow loads of superb material!
  http://canadianpharmaciesnnm.com/
  buy drugs online
  global pharmacy canada
  best online pharmacy stores
  canada drugs online

 67. ScottCem diyorki:
  Yorumunuz denetim için bekliyor.

  Seriously lots of amazing advice!
  http://canadianpharmacysilo.com/
  canadian drug stores online
  northwest pharmacy
  overseas pharmacies
  canada online pharmacies

 68. PatrickRaw diyorki:
  Yorumunuz denetim için bekliyor.

  Nicely put, Appreciate it.
  http://www.canadianpharmacymsn.com/
  cialis canadian pharmacy
  canadian pharmaceuticals online
  drug price
  northwest pharmacy

 69. Peterren diyorki:
  Yorumunuz denetim için bekliyor.

  Cheers! A lot of material!

  http://canadianpharmacysilo.com/
  canada drug prices
  canada pharmaceutical online ordering
  pharmacy price compare
  canadian pharmacy

 70. ScottCem diyorki:
  Yorumunuz denetim için bekliyor.

  Reliable content. Kudos.
  http://canadianpharmaciesnnm.com/
  compare rx prices
  aarp approved canadian online pharmacies
  canadian pharcharmy online
  canadian pharmacies without an rx

 71. Peterren diyorki:
  Yorumunuz denetim için bekliyor.

  Wonderful stuff. Appreciate it!
  http://canadianonlinepharmacynnm.com/
  best canadian pharmacies
  canada pharmaceutical online ordering
  drug price
  canadian cialis

 72. PatrickRaw diyorki:
  Yorumunuz denetim için bekliyor.

  Thanks! An abundance of tips!

  http://canadianpharmacymim.com/
  canada pharmacies online prescriptions
  top rated canadian pharmacies online
  canada drug pharmacy
  canadian pharmacy

 73. Peterren diyorki:
  Yorumunuz denetim için bekliyor.

  You said it perfectly.!
  https://nicktambone.com/
  top rated canadian pharmacies online
  canadian pharmacies online
  pharmacy near me
  northwest pharmacy

 74. PatrickRaw diyorki:
  Yorumunuz denetim için bekliyor.

  You actually mentioned it fantastically!
  http://canadianpharmaciescubarx.com/
  best price prescription drugs
  canada pharmacy online
  buy cialis
  canadian pharmacies-24h

 75. ScottCem diyorki:
  Yorumunuz denetim için bekliyor.

  Whoa lots of fantastic facts.
  https://nicktambone.com/
  canadian drugstore online
  aarp approved canadian online pharmacies
  mail order pharmacies
  canadian pharmacies that ship to us

 76. Peterren diyorki:
  Yorumunuz denetim için bekliyor.

  You actually stated this really well!
  http://canadianpharmacymim.com/
  reputable canadian mail order pharmacies
  global pharmacy canada
  prescription drug assistance
  canadian pharmaceuticals online

 77. PatrickRaw diyorki:
  Yorumunuz denetim için bekliyor.

  Wow a lot of wonderful material.
  http://talahicc.com/
  safe canadian online pharmacies
  canada drugs
  pharmacy canada
  canadian cialis

 78. ScottCem diyorki:
  Yorumunuz denetim için bekliyor.

  Valuable write ups. Regards.
  http://canadianonlinepharmacynnm.com/
  best online canadian pharcharmy
  canada online pharmacies
  canadian pharmacy no prescription needed
  canada pharmacy

 79. Peterren diyorki:
  Yorumunuz denetim için bekliyor.

  Valuable advice. Regards!
  http://www.canadianpharmacymsn.com/
  online pharmacy
  online pharmacies of canada
  online prescription drugs
  canada pharmacy

 80. PatrickRaw diyorki:
  Yorumunuz denetim için bekliyor.

  You expressed that exceptionally well.
  http://canadianpharmacysilo.com/
  ed meds online
  northwest pharmacy
  canadian drug store
  mexican pharmacies shipping to usa

 81. ScottCem diyorki:
  Yorumunuz denetim için bekliyor.

  Thank you. Plenty of write ups!

  https://nicktambone.com/
  pharmacy near me
  canada pharmacy online
  buying drugs canada
  canadianpharmacy

 82. Peterren diyorki:
  Yorumunuz denetim için bekliyor.

  Regards. Numerous write ups!

  http://www.canadianpharmacymsn.com/
  canadian pharmacies online prescriptions
  canadian pharmacy online
  overseas pharmacy forum
  canadian pharmacies that ship to us

 83. PatrickRaw diyorki:
  Yorumunuz denetim için bekliyor.

  Effectively spoken genuinely. !
  https://nicktambone.com/
  best canadian mail order pharmacies
  canada drug
  pharmacy price comparison
  canada drugs

 84. ScottCem diyorki:
  Yorumunuz denetim için bekliyor.

  You said that really well.
  http://canadianpharmacysilo.com/
  medication costs
  canadianpharmacy
  drugs from canada
  northwestpharmacy

 85. Peterren diyorki:
  Yorumunuz denetim için bekliyor.

  You actually expressed it well.
  http://canadianpharmaciesnnm.com/
  canada pharmacies online
  canada pharmacy
  canadian viagra
  northwest pharmacy

 86. PatrickRaw diyorki:
  Yorumunuz denetim için bekliyor.

  Many thanks, Awesome stuff!
  http://canadianpharmacymim.com/
  meds online
  canadian pharcharmy
  online pharmacy
  canada pharmacy

 87. ScottCem diyorki:
  Yorumunuz denetim için bekliyor.

  Well spoken truly. .
  https://nicktambone.com/
  canada online pharmacy
  canadian viagra
  canadapharmacy com
  canadian viagra

 88. Peterren diyorki:
  Yorumunuz denetim için bekliyor.

  Very good postings. Thank you.
  http://canadianpharmaciesnnm.com/
  international pharmacies that ship to the usa
  canadian pharmacies-24h
  canadian pharmacy uk delivery
  canada pharmaceuticals online

 89. PatrickRaw diyorki:
  Yorumunuz denetim için bekliyor.

  Nicely put, With thanks.
  http://canadianpharmaciescubarx.com/
  northwest pharmacy
  london drugs canada
  canadian prescription drugs
  canada pharmacy online

 90. ScottCem diyorki:
  Yorumunuz denetim için bekliyor.

  Fantastic facts, Kudos.
  http://canadianpharmaciesnnm.com/
  legitimate canadian mail order pharmacies
  canadian pharmacy
  canadian viagra
  canadian viagra

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir